Nautrēnu

vidusskola

Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atb.

Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēma

Nautrēnu vidusskola  no 2011.gada septembra   piedalās IZM VISC  īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” Nr. 2012/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001. Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību - 85% un Latvijas valsts -15%. No Latgales projektā piedalās:  Liepnas internātpamatskola, Nautrēnu vidusskola, Aleksandrovas speciālā internātpamatskola, Kalupes pamatskola, Ezersalas speciālā internātpamatskola, Barkavas arodvidusskola, Daugavpils bērnu invalīdu PII.

Projekta mērķis ir veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Lai īstenotu šo mērķi, projekta laikā paredzēts:

•    izveidot speciālās izglītības laboratorijas un nodrošināt to darbību Latvijas augstskolās, kurās ir pieredze speciālās izglītības jautājumu zinātniskā izpētē un pedagogu sagatavošanā, lai nodrošinātu projekta rezultātu   zinātnisko pamatotību;
•    pilnveidot izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem attīstības, spēju un veselības stāvokļa vienotu novērtēšanas metodiku un tās izmantošanu pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā;
•    paaugstināt pedagoģiski medicīnisko komisiju darbinieku  un izglītības iestāžu pedagogu, kuri strādā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, profesionālo kapacitāti;
•    izveidot republikas pilsētās iekļaujošas izglītības atbalsta centrus, lai nodrošinātu konsultatīvu atbalstu novadu pedagoģiski medicīniskām komisijām un logopēda, psihologa un speciālā pedagoga atbalstu izglītības iestādēm un veicinātu iekļaujošas izglītības vides veidošanu;
•    izstrādāt mācību līdzekļus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un metodiskos materiālus pedagogiem;
•    paaugstināt sabiedrības izpratni par iekļaujošas izglītības nozīmi.   Nautrēnu vidusskolas pedagogu komanda piedalās Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorijas organizētajos mācību semināros un regulāri sadarbojas ar Balvu Iekļaujošās izglītības centra speciālistiem.
Darba procesā tiek gatavoti un būs izdoti mācību materiāli darbam ar izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālām programmām:
1.    metodiskais materiāls pedagogiem un vecākiem, izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem mācību sasniegumu, sociālo prasmju, uzvedības izvērtēšanā;
2.    interaktīvais mācību materiāls matemātikā prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālajām vajadzībām un atbalsta metodika skolotājiem.   Matemātikas skolotāja Marija Mazure un speciālā pedagoģe Mārīte Zubko ir aprobējušas materiālu matemātikas stundās un uzskata, ka šis digitālais mācību līdzeklis noderēs visiem skolēniem.

Vairāk informācijas lasiet www.visc.gov.lv un Rēzeknes novada mājas lapā.

Projekta vadītāja Anita Žogota

Seminārs Balvos

18. oktobrī Eglaines pamatskolā norisinājās jauks un pozitīviem iespaidiem piesātināts Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra (BIIAC - ESF projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/ 1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001)) darbības reģiona iekļaujošas izglītības iestāžu sadraudzības pasākums „Kopā roku rokā”, ko sadarbojoties organizēja BIIAC, Eglaines pamatskola un Rugāju novada dome.

 

Atbalsts izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

ESF projekts “Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide “ Nr. 2012/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001

Projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”

Speciālā pedagoģe Mārīte Zubko informē, ka Nautrēnu v-sk. no 2011. g. septembra līdz 2012. g. beigām piedalās IZM VISC īsteno-tajā Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”.

Projekta mērķis– veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcio-nāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmē-jot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Katru mēnesi trīs Nautrēnu v-sk. pedagogi piedalās Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības labo-ratorijas organizētajos mācību semināros un regulāri sadarbojas ar Balvu Iekļaujošās izglītības centra speciālistiem.

Projekta noslēgumā tiks izdoti mācību materiāli darbam ar izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālām programmām.

Nautrēnu v-sk. divās speciālajās pamatizglītības programmās (ar mācīšanās un ar garīgās attīstības traucējumiem) mācās 9 skolēni. Atbilstoša ir arī pedagogu kvalifikācija: divi skolotāji RA  ir ieguvuši speciālā pedagoga diplomus, viens mācās maģistratūrā, bet visi pārējie skolotāji ir apguvuši kursus speciālajā pedagoģijā.

Prezentācijas:

Nautrēnu vidusskolā plānotais, tālākas iekļaujošās izglītības darbības nodrošināšanai

Labās prakses piemēri sociālo prasmju attīstīšanā un vērtēšanā

Nautrēnu vidusskolas mikropētījums par skolotājiem, kuri strādā ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi

Vides uzlabojumi iekļaujošas mācību vides nodrošināšanai

Atsauce:www.visc.gov.lv

Projekta vadītājs: Anita Žogota