Nautrēnu

vidusskola

Skolas padome

Skolas padome

Izglītības likuma 31.pants nosaka to, ka katrā izglītības iestādē tiek izveidota koleģiāla institūcija – izglītības iestādes pašpārvalde

Skolas padomes darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, vecāku un skolas sadarbību izglītības īstenošanas procesā. Padome pārstāv un aizstāv skolas, izglītojamo un vecāku intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicina mācību un audzināšanas procesa efektivitāti

Rēzeknes novadā izglītības iestāžu dibinātājs ir Rēzeknes novada dome. Pildot Izglītības likuma 31.panta otrās daļas prasības, Rēzeknes novada dome ar 2012.gada 1.marta sēdes lēmumu ir deleģējusi izglītības iestāžu dibinātāja pārstāvjus izglītības iestāžu padomēs. Deleģētie pārstāvji ir novada domes deputāti un Izglītības pārvaldes darbinieki. Nautrēnu vidusskolā deleģētais pārstāvis ir Rēzeknes novada domes deputāts Guntis Rasims.

Skolas padomes reglaments

Skolas Padome ir izglītības sistēmas demokratizēšanas rezultātā izveidojusies sabiedriska organizācija, kura sniedz priekšlikumus par Nautrēnu vidusskolu vispārējās attīstības virzieniem mācību un audzināšanas darba pilnveidošanai vidusskolā, par budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu, akceptē būtiskus, vidusskolas darbību noteicošus lēmumus.

Skolas Padomes mērķi ir:

1. sekmēt izglītojamo, viņu vecāku, skolotāju un sabiedrības sadarbību izglītības jautājumu risināšanā,

2. radīt apstākļus izglītojamo radošas personības attīstībai un skolotāju radošai darbībai,

3. aizstāvēt vidusskolas intereses valsts, pašvaldību un sabiedriskajos orgānos.

Skolas Padomes uzdevumi ir:

1. izstrādāt priekšlikumus vidusskolas attīstības plānam,

2. veicināt vidusskolas fondu darbību,

3. risināt, ar vidusskolas rīkotajiem pasākumiem saistītus, organizatoriskus jautājumus,

4. veikt vidusskolas pieņemto ziedojumu uzskaiti, lemt to izlietošanu un sniegt pārskatu par to vecāku kopsapulcē,

5. iesaistīties plāna veidošanā vidusskolas sagatavošanai jaunam mācību gadam,

6. lemt par izglītojamo pašapkalpošanās darbu vidusskolā un apkārtnes uzturēšanu kārtībā, par materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu un saglabāšanu,

7. organizēt kopīgus atpūtas pasākumus vecākiem, skolotājiem un pašvaldību pārstāvjiem.

Skolas Padomi ievēl tiešās vēlēšanās uz trīs gadiem izglītojamo pārvaldes, vecāku un skolotāju sapulcēs.

Skolas Padomes sastāvu veido:

1. viens izglītojamais no izglītojamo pašpārvaldes,

2. viens no 1. – 4. klašu izglītojamo vecākiem,

3. viens no 5. – 9. klašu izglītojamo vecākiem,

4. viens no 10. – 12. klašu izglītojamo vecākiem,

5. viens skolotājs.

Skolas Padomes sastāvā var būt:

1. vidusskolas direktors,

2. pašvaldības pārstāvis

Skolas Padome ievēl vadītāju  /ievēl no vecāku pārstāvju vidus/, viņa vietnieku un protokolistu.

Nepieciešamības gadījumā var izveidot komisijas atsevišķu jautājumu risināšanai.

Skolas Padomes sēdes notiek vismaz divas reizes mācību gadā, nepieciešamības gadījumā sēdes sasauc biežāk.

Skolas Padomes sēdes ir atklātas. Nepieciešamības gadījumā var būt pieaicinātas padomē neietilpstošās personas.

Lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, par pieņemto lēmumu jāinformē klašu vecākus, pedagogu kolektīvu un izglītojamo pašpārvaldi.

Skolas Padomes lēmumi ir saistoši vidusskolas administrācijai un visiem vidusskolas kolektīva locekļiem.