Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Ārkārtas situācija

Šoreiz  ir  grozījumi nevis  360.noteikumos, bet  gan  655.noteikumos ( par ārkārtas situāciju)  un  tālāk  pievienotas  prasības  no  30.novembra.
Skolām, kurām  prasīta informācija, info  jāsniedz  par  situāciju  uz  30.11., jo, iespējams, ka  pārvietosiet  klašu  telpas  uz  citām telpām, ja  klasēs  ir  vairāk bērnu, līdz ar  to  nodrošināsiet  3 kv.m.. 

 

5.13. izglītības jomā:

5.13.1. turpināt sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu;

5.13.2. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti, izņemot:

5.13.2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi;

5.13.2.2. vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 6. klasei, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības un pedagogi mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā);

5.13.2.3. profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti, ja klātienē vienā telpā uzturas ne vairāk kā 10 izglītojamie;

5.13.2.4. augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti, ja klātienē vienā telpā uzturas ne vairāk kā 10 izglītojamie, un klīnisko praksi rezidentūrā;

5.13.2.5. programmas apguvi sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;

5.13.2.6. starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma svešvalodā norisi, ievērojot, ka klātienē vienā telpā pārbaudījuma norisē piedalās ne vairāk kā 10 izglītojamie vienā grupā;

5.13.3. pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, izņemot tādas praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti, ja klātienē vienā telpā uzturas ne vairāk kā 10 izglītojamie;

5.13.4. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, bet klātienē iekštelpās – tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai tikai vienas izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamiem, kuri vienlaikus nav citu grupu vai klašu izglītojamie (izņemot izglītības iestādes, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu). Klātienē nav atļauti koru un pūšamo instrumentu kolektīvu mēģinājumi;

5.13.5. ja izglītības iestādei, izglītības iestādes izglītojamam vai nodarbinātajam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestādei par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu;

5.13.6. ieslodzījuma vietās pārtraukt pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu apguvi;

 

(Grozīts ar MK 17.11.2020. rīkojumu Nr. 668; MK 24.11.2020. rīkojumu Nr. 674; grozījums 5.13.2.2. apakšpunktā stājas spēkā 30.11.2020.; sk. grozījumu 1.9. apakšpunktu)

5.14. amatiermākslas kolektīviem (tai skaitā koriem, orķestriem, tautas mūzikas ansambļiem, deju kolektīviem un citiem tautas mākslas kolektīviem) mēģinājumus īstenot attālināti. Mēģinājumu klātienē atļauts īstenot tikai individuāli vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;

 

5.15. pārtraukt bērnu nometņu darbību;

 

5.16. aizliegt un atcelt visus sporta pasākumus (piemēram, sacensības, paraugdemonstrējumus, priekšnesumus), izņemot:

5.16.1. starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) pieaugušo izlašu sportistiem, ja tās norisinās bez skatītājiem;

5.16.2. komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās), ja tās norisinās bez skatītājiem;

 

5.17. sporta treniņus (nodarbības), tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, organizēt ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot šādus nosacījumus:

5.17.1. sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;

5.17.2. sporta treniņi (nodarbības) iekštelpās notiek individuāli vai viena sporta speciālista vadībā vienai personai vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, ievērojot divu metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības, un telpu piepildījums nepārsniedz 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj telpas infrastruktūra;

5.17.3. Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālu sportistu (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās) treniņi notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem neattiecas šā rīkojuma 5.17.1. un 5.17.2. apakšpunktā minētie nosacījumi;

 

(Grozīts ar MK 24.11.2020. rīkojumu Nr. 674)

5.18. pašvaldību atbalstam, ko sniedz atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", līdz ārkārtējās situācijas beigām nepiemērot noteikumu 9. punktā minēto ierobežojumu bērna prombūtnei veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ;

 

5.18.1 organizējot pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi", līdz ārkārtējās situācijas beigām nepiemērot minēto noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu;

 

(MK 17.11.2020. rīkojuma Nr. 668 redakcijā

Ēdināšanas atabalsts

LEPOJAMIES!!!

LATVIJAS REPUBLIKAS SVĒTKU GAIDĪŠANAS LAIKS SKOLĀ

“LATVIJA MANĀM ACĪM “

“SKOLAS STIPRINIEKS”

Vecāku revolūcija

Par ārkārtējās situācijas pasākumiem Nautrēnu vidusskolā

 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 624

Rīgā 2020. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 61 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 39. panta pirmo un otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 16. punktu un 6.1 panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 6.2.8. apakšpunktā vārdus "amatiermākslu un interešu izglītības";

1.2. papildināt 6.3.1 apakšpunktu aiz vārda "transportlīdzeklī" ar vārdiem "transportlīdzekļa vadītāji, kuri nav atdalīti ar fizisku barjeru no pasažieriem, kā arī";

1.3. papildināt noteikumus ar 6.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.2 no 2020. gada 14. oktobra līdz 6. novembrim apmeklētāji (izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam), darbinieki, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru (izņemot reliģisko organizāciju garīgo un kalpojošo personālu, kas notur dievkalpojumu savu pienākumu ietvaros), lieto mutes un deguna aizsegus kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās, sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietās (dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostā u. tml.) un reliģiskās darbības veikšanas vietās, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums;";

1.4. aizstāt 14. punktā vārdu "Pasākumu" ar vārdiem "Publisku pasākumu";

1.5. papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Privātos pasākumos no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vienlaikus uzturas ne vairāk kā:

14.1 1. 30 cilvēku iekštelpās;

14.1 2. 300 cilvēku ārtelpās.";

1.6. svītrot 16.2 punktā vārdu "publiskus";

1.7. aizstāt 20.3.2 apakšpunktā vārdu "astoņiem" ar vārdu "četriem";

1.8. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietas, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 24.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.";

1.9. papildināt noteikumus ar 27.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.1.4. no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs, izņemot sociālās korekcijas izglītības iestādi "Naukšēni", vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.-12. klasē notiek attālināti;";

1.10. aizstāt 27.2.1. apakšpunktā vārdus "programmas kursa vai moduļa daļu" ar vārdiem "programmu vai tās daļu";

1.11. izteikt 27.2.1.3. un 27.2.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.2.1.3. ja koledžai vai augstskolai, studējošam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus. Šādā gadījumā koledža vai augstskola nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka koledžai vai augstskolai noteikti šajā apakšpunktā minētie obligātie pretepidēmijas pasākumi;

27.2.1.4. ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas koledža vai augstskola, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. Šādā gadījumā koledža vai augstskola nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka tā mācības īsteno attālināti;";

1.12. papildināt noteikumus ar 27.5 punktu šādā redakcijā:

"27.5 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek attālināti (izņemot sporta un izglītības iestādes, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu). Arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu īsteno attālināti vai klātienē tikai individuāli, kā arī nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas grupas, klases vai kolektīva.";

1.13. svītrot 28. punkta otro teikumu;

1.14. papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim sporta treniņi (nodarbības) tiek organizēti ārtelpās, individuāli vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus (nodarbības) ārtelpās, neizmanto ģērbtuves. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.";

1.15. papildināt III nodaļu ar 32.6 punktu šādā redakcijā:

"32.6 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim aizliegts organizēt sporta pasākumus. Minētais aizliegums nav attiecināms uz starptautiskajiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem."

2. Šo noteikumu 1.7. un 1.8. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 17. oktobrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

 

 

Iespēja bez maksas apgūt programmēšanas un digitālās prasmes

Lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanā, no šā gada 10. līdz 25. oktobrim visā pasaulē norisināsies Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa. (vairāk lasiethttps://codeweek.eu/ ).

Aicinām Latvijas skolu informātikas, datorikas  skolotājus, kā arī interešu izglītības nodarbību (programmēšanas, inženierzinātņu, robotikas) vadītājus šajā laika posmā piedāvāt aktivitātes, kuras dod iespēju skolēniem izpausties programmēšanā. Idejas nodarbībām aicinām smelties  Code Week mājaslapā sadaļā resursi , kur pieejami metodiskie materiāli arī latviešu valodā. Aicinām arī pedagogus iepazīties ar vairākām aktivitātēm, kas notiek attālināti (meklētājā atlasot tiešsaistes aktivitāte) un pieteikt savu klasi dalībai tajās! 

Code Week deju izaicinājums #programmēundejo jeb #codeanddance

Pieņem #Datorium deju izaicinājumu. Ieraksti savu deju kopā ar klases biedriem, draugiem vai darba kolēģiem un ieliec to TikTok, Instagramm vai Facebook. Izaicini citas klases, skolas vai kolektīvus nodejot šo deju. Meklē deju soļus Eiropas programmēšanas skolas Datorium Youtube kanālā vai Datorium Facebook un Instagram kontos.

 15. oktobrī programmēšana 4. - 5. klašu skolēniem “Iepazīsti Scratch”

“Learn IT” programmēšanas skola bērniem aicina visus Latvijas 4. - 5. klašu skolēnus un skolotājus piedalīties unikālā interaktīvā tiešsaistes datorikas stundā.

Stundas laikā “Learn IT” dibinātāja Elīna Ingelande ar video konferences palīdzību sniegs skolēniem norādes, lai kopā veidotu stāstu Scratch programmēšanas valodā par daudziem skolēniem jau zināmajiem “Tava klase” varoņiem Lauru un Robertu. Lai piedalītos nodarbībā, klasei ir nepieciešams stabils interneta pieslēgums, skolotāja dators ar skaļruņiem un projektoru, uz kura attēlot konferences video, kā arī katram skolēnam savs dators. Ja klase atrodas pašizolācijā, skolēns video konferencei var pieslēgties patstāvīgi. 

Nodarbība notiks 15. oktobrī divos laikos - plkst.10.00 - 10.40 un plkst. 11.30 - 12.10. Vietu skaits katrā nodarbībā ir ierobežots. Lai saņemtu ielūgumu pievienoties video konferencei, aicinām skolotājus aizpildīt pieteikuma anketu saitē ej.uz/codeweek2020

20. oktobrī 7. - 12. klašu skolēniem tiešsaistē notiks Vislatvijas programmēšanas stunda

Skolēnus vecumā no 14. - 20. gadiem aicinām piedalīties bezmaksas tiešsaistes Vislatvijas programmēšanas stundā, kuru jau otro gadu organizē Eiropas programmēšanas skola Datorium Skolēni izstrādās savu pimo aplikāciju un uz stundu iejutīsies īsta programmētāja lomā.

Šogad pasākumu mērķauditorijai pievienojas arī  pieaugušie un vecāki!

Pedagogiem

Īpaši aicinām ne-tehnoloģiju jomu priekšmetu pedagogus, piemēram, vēstures, mūzikas vai ģeogrāfijas skolotājus, piedalīties tiešsaistes apmācību kursā Deep Dive MOOC, ko organizē EU CodeWeek ar mērķi iepazīstināt pedagogus ar programmēšanu un tehnoloģijām, kā arī apmācīt un iedvesmot dalībniekus savu priekšmetu ietvaros integrēt programmēšanas elementus. Reģistrējies kursiem.

Sākumskolas pedagogiem ir pieejami nodarbību materiāli latviešu valodā “Animē vārdu ar Scratch”.

Pieaugušajiem un vecākiem

       Ja Tu esi nolēmis pievērsties programmēšanas apguvei, bet nezini ar ko lai labāk sāk? Tad noskaties ierakstu ar Eiropas programmēšanas skolas “Datorium” vadošā pedagoga Elčina Džafarova interviju, kas guva lielu atzinību programmas “Iepazīsti tehnoloģijas” dalībnieku vidū.  Skaties pilnu interviju un atbildes uz dalībnieku jautājumiem šeit:https://youtu.be/k0PDcigVDnw

       Kā izvēlēties datoru skolēnam? Praktiski padomi vecākiem, kas palīdzēs neapjukt un izvēlēties labu datoru plašajā piedāvājumā.

Baltijas programmēšanas telpa EU CodeWeek ietvaros

Ieskaties saitē https://datorium.eu/bcs Te ir atrodamas saites un dažādiem pasākumiem visām vecuma grupām uz aktivitātēm latviešu, lietuviešu un igauņu valodās. Idejas aktivitātēm mājās un skolās.Pasākumi visām vecuma grupām aktivitātēm latviešu, lietuviešu un igauņu valodās Datorium mājaslapā

Tehniskā diena Nautrēnu vidusskolā

  

  

Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 496

Cienījamie vecāki!

Tuvojas tumšais rudens laiks, tāpēc parūpēsimies par sevi un saviem tuviniekiem! CSDD ceļu satiksmes noteikumos ( Ministru kabineta noteikumi Nr.279) teikts, ka “Diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.”

(Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 496)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360

Ministru kabineta noteikumi Nr. 614

Rīgā 2020. gada 5. oktobrī (prot. Nr. 58 1. §)

 

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 39. panta pirmo un otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 16. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 6.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.1 no 2020. gada 7. oktobra līdz 6. novembrim sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieri, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus;".

2. Izteikt 67.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"67.2. personas, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus:".

 

RTA informē, ka OKTOBRĪ tehniskās jaunrades pulciņu darbību neuzsāks !!!

RTA tehniskās jaunrades pulciņu darbību uzsāks novembrī !!!

Rēzeknes novada skolēniem Interešu izglītība tehniskajā jaunradē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2020./2021. m.g.

MIĶEĻDIENAS GADATIRGUS

Vides sakopšanas fotokonkurss “Pamani-sakop-iemūžini”

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

PĀRGĀJIENU DIENA

Izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma maksa

Projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ

 

1. septembris Zinību diena

Informācija skolēnu vecākiem par 2020./2021.mācību gadu

Labdien, cienījamie vecāki!

Mēs esam ļoti priecīgi, ka Jūsu bērns(i) mācās Nautrēnu vidusskolā. Ir sācies 2020./2021.mācību gads. Tā norise ir līdzīga kā iepriekšējos mācību gados, tomēr sakarā ar to, ka valstī joprojām turpinās Covid -19 infekcijas izplatības ierobežojumi, arī mūsu izglītības iestādē   tiek noteiktas būtiskas atšķirības no ierastā dzīves ritma.

Skolā   visas klases mācības uzsāk klātienē, tomēr 7.-12.klasēs dažas dienas mēnesī var notikt arī attālināti, par konkrētām dienām vecāki tiek informēti e-klasē.   Tas, vai klātienes process varēs ilgt visu mācību gadu, ir atkarīgs no mums visiem – izglītības iestādes darbiniekiem, Jūsu bērniem un Jums. Mēs ļoti lūdzam, lai Jūs būtu atbildīgi un ievērotu sekojošus faktorus:

 • visos gadījumos, kad Jūsu bērns neierodas skolā, Jums ir jāinformē iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu;
 • bērnus uz skolu katru dienu sūtām bez akūtām elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums), pretējā gadījumā bērnu vedam pie ģimenes ārsta;
 • ja bērns ceļā uz skolu izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases (grupas) biedrus, iespēju robežās nodrošināt viņus ar sejas maskām vai citiem elpceļus aizturošiem materiāliem ( lakati, šalles utml.), aicināt bērnus bez vajadzības nekontaktēties ar citām personām arī ārpus skolas laika;
 • ja skolā tiek konstatēts, ka bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, skola par to informē vecākus, vecāki un skola vienojas, kādā veidā bērns tiks nogādāts mājās. Vecāki šajā gadījumā ir atbildīgi par to, lai bērns apmeklētu ģimenes ārstu. Atgriešanās skolā   ir tikai ar ģimenes ārsta izziņu;
 • ja Jūsu bērns atgriežas no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis Covid -19 infekcijas riska valstu grupā, Jūsu bērnam jāatrodas mājās – pašizolācijā, Jums par šo faktu ir jāinformē skola.

Skola   mācību procesa laikā centīsies ievērot iespēju robežās drošības pasākumus, tomēr, ja tiks konstatēts, ka izglītības iestādē kādam izglītojamajam ir apstiprināta Covid -19 infekcija, pašvaldība konkrētai klasei/ grupai noteiks citu mācību procesa norises formu – attālināto mācīšanos. Ja skolā šādi gadījumi tiks atklāti dažādās klasēs /grupās, ir iespējama pāreja uz attālinātu mācību procesu visām klasēm /grupām. Par šādiem lēmumiem vecāki informāciju varēs gūt e-klasē, kā arī informāciju sniegs klašu audzinātāji individuāli vai telefoniski.

Aicinām arī 1.septembrī iesniegt skolā apliecinājumu par to, ka Jūsu bērns(i) nav inficēti ar Covid -19 un, ka viņš(i) neradīs riskus citiem.

Detalizētāku informāciju par mācību procesu no 2020.gada 1.septembra var atrast skolas mājas lapā, kur atrodama Nautrēnu vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība, vai noskaidrojama pie Jūsu bērna klases audzinātāja personīgi vai pa tālruni 64644390.

Tikai mūsu kopīgu pūliņu rezultātā mēs spēsim nodrošināt klātienes mācību procesu visa mācību gada laikā.

Lai mums visiem kopā izdodas veiksmīgs mācību gads!

Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

 

 

 

Nautrēnu vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri

KĀRTĪBA

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta

2020.gada noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

un Rēzeknes novada pašvaldības Domes 20.08.2020 lēmumu

I Vispārīgie jautājumi

 1. Kārtība nosaka, kā Nautrēnu vidusskolā tiek organizēts mācību process Covid-19 infekcijas laikā, kā arī, kā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi.
 2. Kārtība ir saistoša visiem skolas   darbiniekiem, izglītojamajiem izglītojamo vecākiem, kā arī citām personām, kas apmeklē skolu.

II Mācību procesa norise

 1. Mācību process Nautrēnu vidusskolā   noris atbilstoši izglītības iestādē noteiktajam mācību priekšmetu un stundu sarakstam, kā arī noteiktajam zvanu sarakstam, kurš atsevišķām klasēm var atšķirties.
 2. Mācību process norit klātienē ( Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) piedāvātais A modelis), respektīvi 1.-6.klasēm mācību process norit tikai izglītības iestādē, bet 7.-12.klasēm līdz vienai dienai nedēļā var paredzēt mācības patstāvīgi, t.sk., attālināti. Par attālinātā mācību procesa konkrētu dienu 7.-12.klasēs lemj pedagogi sanāksmē pie skolas direktora un skolēniem tiek paziņots vismaz nedēļu iepriekš, informācija ir atrodama gan uz stenda pie mācību priekšmetu un stundu saraksta, gan e-klasē. Attālinātais mācību process   notiek, ievērojot prasības, kas noteiktas izglītības iestādes vadītāja 2020.gada
 3. Lai ierobežotu kontaktēšanos klasei (apvienotajai klašu grupai, grupai) ar citu klasi apvienoto klašu grupu, grupu),:
  1. 1.skolā   mācību stundas tiek organizētas pa klasēm nevis kabinetiem, izņemot mācību procesa nepieciešamību (sporta, tehnoloģiju praktiskās nodarbības, informātika, laboratorijas, pētnieciskie darbi utml.);
  2. 2.starpbrīžus blakus telpu klasēm organizē atsevišķā laikā, lai kontaktēšanās starp blakus telpu izglītojamajiem neilgtu vairāk par 5 minūtēm;
  3. 3.starpbrīžos izglītojamajiem pārsvarā uzturēties savas klases telpās, tomēr, lai netraucētu telpu vēdināšanai;
  4. 4.pagarinātās dienas grupās tiek uzņemti tie bērni, kuriem nav iespēju uzreiz doties uz mājām, savukārt grupās esošie atrodas blakus telpās, konkrētā telpā atrodoties tikai vienai klasei (apvienoto klašu grupai);
  5. 5.interešu izglītības nodarbībās maksimāli ievērot distancēšanos, distancēšanās neattiecas uz interešu izglītību, kas saistīti ar šādām jomām - teātris, dejotāji un orķestra mūziķi.
 4. Pedagogs   vai cits darbinieks skolas teritorijā, arī mācību stundu laikā, ievēro 2 metru distanci no skolēna, pieļaujot mazāku distanci sākumskolas posmā (vienam skolotājam, kurš konkrētā klasē vada vairāk kā 50% mācību stundu) ne ilgāk kā 10 minūtes.
 5. Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas skolā, vecākiem ir jāinformē iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
 6. Sporta treniņi (nodarbības) notiek, ievērojot, ka to norisē vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 30 personas un, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības.
 7. Skolas darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts attiecīgais marķējums uz grīdas.

III Izglītojamo nokļūšana uz/no skolu, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi

 1. Ja izglītojamais ceļā uz/ no skolu izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases (grupas) biedrus, izglītojamie lieto sejas maskas vai citus elpceļus aizturošus materiālus ( lakati, šalles utml.).
 2. Ēdināšanu organizēt tā, lai ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena klase (apvienotā klašu grupa, grupa) vismaz 2 metru attālumā viena no otras. Ja tas nav iespējams, organizēt ēdināšanu papildus telpās vai papildus laikos, vai nodrošināt, ka ēdināšanas laikā dažādas klases blakus atrodas ne vairāk kā 10 minūtes.
 3. Nodrošināt, ka visi pasākumi skolā notiek katrai klasei (apvienoto klašu grupai, grupai) atsevišķi.
 4. Gultas skolas dienesta viesnīcā izvieto 2 m attālumā vienu no otras. Tuvāk drīkst atrasties gultas, kurās guļ vienas klases (grupas) izglītojamie. Dienesta viesnīcas izglītojamajiem patstāvīgās mācīšanās process, kā arī dažādi pasākumi notiek, ievērojot 2 m distanci no dažādu klašu (klašu grupu, grupu) izglītojamajiem.
 5. Skolu nedrīkst apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuri atgriezušies no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) ir noteicis kā valstis ar palielinātu COVID -19 izplatību, vai citām valstīm, no kurām atgriešanās saistīta ar plašu   sabiedriskā transporta plūsmu (lidostas utml.). Šādi darbinieki, izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā izglītojamajiem skola nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.
 6. Pirms organizē ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai klašu izglītojamajiem un viesskolotājiem, skola izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.
 7. Skola organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu (sākumskolas posms) vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie skolas ieejas vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes un sienām.

IV Epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana

 1. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām ārā. Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes.
 2. Klašu audzinātāji /skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be).
 3. Skolēniem jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas.
 4. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā jāizvieto 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļi.
 5.  Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru.
 6.  Jāierobežo tekstilizstrādājumu, kā, piemēram, tepiķi, spilveni, sēžammaisi u.tml. izmantošana izglītojamo rotaļu un atpūtas zonā.
 7. Regulāri, atbilstoši noteiktajām higiēnas prasībām, jāvēdina telpas vai jānodrošina laba mehāniskā ventilācija.
 8.  Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Tualetes telpu  un koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz reizi 3 stundās.
 9. Skolā darbiniekiem, skolēniem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietot skaidri salasāmu norādi ievērot 2 m distanci no pārējām personām.   Nepieciešamības gadījumā izvietot vizuālas distancēšanās norādes.
 10. Skolā ir jāizvieto visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”.
 11. Jānovērš izglītojamo drūzmēšanās skolas apkārtnē.
 12. Nepieļaut personu, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās tikai savā dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās tikai savā dzīvesvietā ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās tikai savā dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā), klātbūtni izglītības iestādē.
 13. Nepieļaut izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni skolā. Izglītojamo veselības novērtēšanu veic  nozīmēta persona ( dežurskolotājs, darbinieks, ieejot skolā, vai skolotājs, kurš vada pirmo mācību stundu), veicot vizuālu novērojumu un īsas pārrunas ar skolēnu vai skolēna vecākiem vai citādi. Dienesta viesnīcā esošajiem izglītojamajiem, dienesta viesnīcas skolotājs vismaz trīs reizes dienā novēro izglītojamo pašsajūtu – vizuāli, pārrunājot, mērot temperatūru vai nosakot elpošanas ritmu (ja elpošana pārsniedz 25 reizes minūtē, ir jāapsver aizdomas par elpošanas ceļu infekcijas slimību).
 14. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
 15. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.

V Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos

 1. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skola:
  1. 1.           izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamais šajā brīdī lieto kādu no elpceļu aizsegiem;
  2. 2.           sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna, vai arī nogādā izglītojamo mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
  3. 3.           izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
 2. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Šādi izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā skola nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.
 3. Iepriekšējos divos punktos minētajos gadījumos persona, kas konstatējusi aizdomas par akūtām elpceļu infekcijas slimībām, vispirms ziņo par šo faktu direktoram vai direktora vietniekam.
 4. Skola nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti izglītības iestādē un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.
 5. Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar Nautrēnu vidusskolu, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas izglītības skolas vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu skolai. Šādās situācijās skolā   ar vadītāja rīkojumu tiek noteikts vai nu IZM piedāvātais B modelis (tiek palielināts attālinātā mācību procesa īpatsvars) konkrētai klasei vai   ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu tiek noteikts C modelis ( mācības notiek attālināti) konkrētai klasei vai visai skolai. Direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē skolas dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis –Izglītības kvalitātes valsts dienestu(e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)par faktu, ja iestādei tiek noteikta karantīna.
 6. Ja kādai klasei/grupai vai visai skolai tiek noteikta attālinātā mācīšanās, obligātā vecuma izglītojamajiem - 1.-9.klašu izglītojamajiem dibinātāja noteiktajā kārtībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas.

VI Skolas apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 1. Skolu nedrīkst apmeklēt persona ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm.
 2. Skolai nepiederošai personai, t.sk., izglītojamo vecākiem, apmeklējot skolu, ir jāievēro distancēšanos 2 metru attālumā no citām personām un jādezinficē rokas.
 3. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid-19 inficētais, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar Covid -19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklētājus reģistrē direktora norīkota persona.
 4. Dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo tuvinieku apmeklējumos ievēro vispārējos piesardzības pasākumus – distancēšanos un roku dezinficēšanu. Apmeklējumu iepriekš jāsaskaņo ar skolu. Apmeklējumus organizē atsevišķā (apmeklētāju) telpā, vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona (izņēmuma gadījumā vairāki vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā).

VII Komunikācija un atbildības

 1. Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar kārtību ir klašu audzinātāji. Visiem izglītojamo vecākiem klātienē vai citā saziņas veidā līdz 2020.gada 26.augustam tiek izsniegta Vecāku infolapa par 2020./2021.mācību gadu (1.pielikums ). No vecākiem 1.septembrī tiek saņemti apliecinājumi (2.pielikums) par to, ka viņu bērns nav inficēts ar Covid -19 un, ka viņu bērns neradīs infekcijas riskus citiem.
 2. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ieviešanu un koordinēšanu ir direktors un struktūrvienības vadītājs.
 3. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ievērošanu (distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana) ir dabaszinību laborants un struktūrvienības vadītājs,bet par dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanu – saimnieciskās daļas vadītājs.
 4. Atbildīgais par izglītojamo veselības stāvokļa novērošanu ir:
  1. 1.mācību procesa laikā - direktora vietnieks vai struktūrvienības vadītājs;
  2. 2.ārpusstundu pasākumu laikā – direktora vietnieks vai struktūrvienības vadītājs;
  3. 3. dienesta viesnīcā – dienesta viesnīcas vadītājs ( nakts laikā – auklis).
 5. Izglītības iestādes komunikācijas kanāli:
  1. 1. ar izglītojamajiem ir: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platforma- e-klase, skolas mājas lapa - atbildīgi klašu audzinātāji,
  2. 2.ar izglītojamo vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem ir: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platforma- e-klase, skolas mājas lapa - atbildīgi klašu audzinātāji;
  3. 3.ar dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir skolas direktors.

VIII Noslēguma jautājumi

 1. Kārtība stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri. Situācijā, kad valstī epidemioloģiskā drošība COVID 19 infekcijas izplatībai nebūs jānodrošina, kārtība atceļama ar skolas direktora rīkojumu.

Direktors:                       A.Ludborža

 

 

Nautrēnu vidusskolas direktoram

Es,_________________________________(viena no vecākiem vārds, uzvārds)

apliecinu, ka man un manas ģimenes locekļiem, t.sk., manam(iem) bērnam(iem) __________________________________________________:

 1. nav medicīniski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19;
 2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesam atzīti par kontaktpersonu1 ar Covid-19 inficētai personai;
 3. pēdējo 14 dienu laikā neesam bijuši ārvalstīs, kā arī neesam kontaktējušies  ar personām, kuras bijušas ārvalstīs;

Apliecinu, ka manam(iem) bērnam(iem) nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums).

 

01.09.2020.                                                                   ______________________

                                                                                               /paraksts/