Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Aicina jauniešus pieteikties diskusijai par nodarbinātību un uzņēmējdarbību un savu ideju attīstībai iegūt 1000 EUR

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” Latgales skolu vidū sevi pieteicis kā interesants, izglītojošs un jauniešiem saistošs notikums,  Daugavpilī un Rēzeknē. Ciklā, 27 mācību iestāžu konkurencē, līdz šim laurus plūkušas Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Rugāju vidusskolas un Rēzeknes 2. vidusskolas komandas, kuru pasākumu laikā radītās idejas jau atrodas īstenošanas posmā.

23. un 30. aprīlī tiešsaistē norisināsies trešais pasākums, kas tiks veltīts jauniešu uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai. Tā laikā tiks izrunāti dažādi jautājumi: kādas ir jauniešu iespējas attīstīt savu biznesu, kas ir SMU, kur saņemt finansiālu atbalstu ideju īstenošanai gan no valsts un pašvaldībām, gan nevalstiskām organizācijām, kādu atbalstu jauniešiem piedāvā Eiropas Savienība, kā arī varēs dzirdēt īstus, pašu jauniešu īstenotus veiksmes stāstus.

Pasākumā jaunieši kopā ar viedokļu līderiem un ekspertiem piedalīsies diskusijā, iegūs jaunas zināšanas un pilnveidos prasmes, kā arī komandās izstrādās un prezentēs savas idejas reāli īstenojamām aktivitātēm.

Šoreiz žūrija izvēlēsies divas labākās idejas, kuru realizēšanai katrai no tām tiks piešķirts 500 EUR liels finansējums. Pieteikties dalībai pasākumā var līdz 22. aprīlim. Mācību iestādes, jauniešu centrus un jauniešu NVO aicinām reģistrēt komandas 3 līdz 4 jauniešu sastāvā aizpildot PIETEIKUMA ANKETU. (https://ej.uz/jauniesuuznemejspeja)

Pasākuma PROGRAMMA (skat.pielikumā)

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” tiek rīkots ar mērķi, lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.

Tuvākajā laikā Latgales reģiona jauniešiem notiks vēl divi tiešsaistes pasākumi:  Eiropas Savienības nākotne (maijs) un vide un Eiropas zaļais kurss (norises laiks tiks precizēts).

Pasākumu rīko biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionuDaugavpils Vienības pamatskolu.

Pielikumi: https://drive.google.com/file/d/1Gq55HGGLKP7ukPf5lrAK33_0aLq73uyn/view?usp=sharing 

                 https://drive.google.com/file/d/1ckSD7-yxMY4WH8sfgO52CKkoOEazeX0A/view?usp=sharing 

Izvilkums no noteikumiem Nr.360 + vēstules no IZM un veselības ministrijām

Izvilkums no noteikumiem Nr.360 + vēstules no IZM un veselības ministrijām

32.7 No 2021. gada 7. aprīļa izglītības un sporta jomā, ievērojot šo noteikumu 25. un 26. punktu, 27.1.2., 27.1.3., 27.2.1., 27.2.2., 27.2.3., 27.2.4. apakšpunktu, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.6, 27.7, 27.8 punktu, 31.3. apakšpunktu, 32.2, 32.3 un 32.4 punktu:

32.1. turpina sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus;

32.2. ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti, izņemot:

32.2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas;

32.2.2. profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, ja grupā ir ne vairāk kā pieci vienas grupas (kursa) izglītojamie;

32.2.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2. līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterinārmedicīna" un studiju virziena "Veselības aprūpe" visu studiju programmu (t. sk. profesionālās vidējās izglītības programmu un arodizglītības programmu) apguvi, kā arī klīnisko praksi rezidentūrā;

32.2.4. programmas apguvi sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu;

32.2.5. starptautiskas testēšanas institūcijas, tostarp ārpus izglītības iestādes, pārbaudījumu svešvalodā, kā arī atlasi un dalību starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē, ievērojot, ka klātienē vienā telpā pārbaudījuma norisē piedalās ne vairāk kā piecas personas vienā grupā. Pārbaudījuma norises laikā un ārpus tā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas;

32.2.6. individuālās konsultācijas – izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā) un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē). Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai (tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērojot spēkā esošo tiesisko regulējumu), nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas. Konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecības;

32.2.7. šo noteikumu 32.2.6. apakšpunktā minētās individuālās konsultācijas attiecināmas arī uz izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas tematiskajā jomā "Mākslas" un kuru klašu un grupu izglītojamiem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus;

32.2.8. profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Baleta skolā, ja vienai personai ir nodrošināta ne mazāk kā 35 m2 no nodarbības norises telpas platības. Nodarbības laiks nepārsniedz 90 minūtes, tās laikā pedagogs un izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci;

32.3. mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā:

32.3.1. 220 – lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā;

32.3.2. 250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā uz jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot to iespējamo ietekmi uz izglītības procesa organizāciju;

32.4. šo noteikumu 32.3. apakšpunkta izpildei izglītības iestādes dibinātājs iespēju robežās veic nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā;

32.5. ja ir izpildīti šo noteikumu 32.3. apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas;

32.6. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina datu apmaiņu ar Centrālo statistikas pārvaldi. Izglītības un zinātnes ministrija nodod Centrālajai statistikas pārvaldei informāciju par izglītības iestāžu atrašanās vietu, pedagogiem un skolēniem, lai iegūtu datus, kas nepieciešami Covid-19 gadījumu papildu kritēriju izvērtēšanai saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju un attiecīgiem aizsardzības pasākumiem;

32.7. mācību procesu klātienē 12. klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 32.3. apakšpunktam, var īstenot ne vairāk kā divas dienas nedēļā tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšanu;

32.8. vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 10 personām grupā) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē ārtelpās var īstenot ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Minētie ierobežojumi neattiecas uz šo noteikumu 32.7 18. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi;

32.9. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi īsteno attālināti. Šis nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 32.7 10. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības;

32.10. profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās (ne vairāk kā 10 personām grupā);


Papildus informācija - IZM jurista Raimonda Kārkliņa skaidrojums. Pievērsiet uzmanību – testēti tiek gan 12.klases skolēni gan pedagogi un skolas darbinieki.

Ministru kabinets 2021.gada 1.aprīļa sēdē ir pieņēmis grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.360 (grozījumi stāsies spēkā 2021.gada 7.aprīlī) cita starpā papildinot noteikumus ar 32. 7 7., kas nosaka, ka mācību procesu klātienē 12.klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 32.7 3.apakšpunkta nosacījumiem, var īstenot, nodrošinot, ka izglītības process klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā tiek īstenots tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, kā arī tiek veikta izglītojamo un izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšana. Līdz ar to, ņemot vērā minēto regulējumu, no 2021. gada 7.aprīļa 2 dienas nedēļā ir atļautas klātienes nodarbības 12.klasei mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni.

Ņemot vērā minēto, lūdzu sniegt informāciju, kuras pašvaldības, ņemot vērā minēto regulējumu, plāno atsākt 12.klašu klātienes apmācību mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni.

Informāciju, lūdzu sūtiet Uldim Berķim. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Šodien 2021.gada 1.aprīlī Ministru kabinetā tika pieņemti grozījumi noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas paredz - no 6. aprīļa visā valsts teritorijā būs atļautas klātienes mācības 12. klašu skolēniem, stingri ievērojot drošības pasākumus un veicot gan pedagogu, gan jauniešu testēšanu. Mācības varēs organizēt ne vairāk kā 2 dienas nedēļā mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, nodrošinot klašu plūsmu nepārklāšanos.

Veselības ministrija lūdz izmantot arī Lieldienu brīvdienas (ja iespējams),  lai veiktu pedagogu un jauniešu testēšanu!

Testēšanu veiks E.Gulbja laboratorija. Lūdzu testēšanai pieteikties,

zvanot vai rakstot Sandrai Dimantei - tālrunis: 26543521 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informācijā norādīt: administratīvā teritorija, izglītības iestāde, testējamo skaits – skolēni un strādājošie, iestādes kontaktinformācija svētku laikā!

Informāciju, lūdzu dublēt arī uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nosacījumi – Informācija no IZM:

Iespēja 12. klasēm atsākt klātienes izglītības procesu nedēļā no 07.04.2021 – 09.04.2021., pie nosacījuma, ka tas tiek juridiski noformēts – MK Rīkojums 360

Drošās administratīvās teritorijas: nosaka SPKC – saraksts ir šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/14621/download

Mācību procesu klātienē 12. klasē realizē, pie nosacījuma, ka obligāta ir klātienē nodarbināto iknedēļas testēšana.

Izglītojamiem iesakām veikt testu, uzsākot mācības!

Administratīvās teritorijas, kas nav drošo administratīvo teritoriju sarakstā

32. 7 7. mācību procesu klātienē 12.klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 32.7 3.apakšpunkta nosacījumiem, var īstenot, nodrošinot, ka izglītības process klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā tiek īstenots tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, kā arī tiek veikta izglītojamo un izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšana.

Obligāti jāveic izglītojamo un izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšana.

Lai uzsāktu mācības nedēļā no 07.04.2021 – testēšana jāveic pirms mācību uzsākšanas – t.i. Lieldienu brīvdienās. To nodrošinās testēšanas laboratorijas. Lūdzam informāciju: administratīvā teritorija, izglītības iestāde, testējamo skaits – skolēni un strādājošie, iestādes kontaktinformācija svētku laikā!

Paliek spēkā sejas maskas, pārējie pretepidemioloģiskie pasākumi, roku dezinfekcija utt. mācību iestādē!!!

Priecīgas Lieldienas!

Sveicam 12.a klases skolnieci LAIMU GRIŠULI

Ar iegūto II pakāpes diplomu Latvijas skolēnu 45. Zinātniski pētniecisko darbu valsts konferencē!     

Tēma, kuru Laima pētīja: “Ārstniecības iestāžu izveidošanās un darbība Nautrēnu pagastā 20.gadsimtā”.

Izsakām lielu pateicību vēstures skolotājai VALENTĪNAI TURLAJAI par sniegtajām konsultācijām un atbalstu darba tapšanā.

Attālināts darbs

 

Aicinām pievienoties Zemes stundai

2021. gada 27. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 notiks Zemes stunda  globāli lielākā vides akcija.Aicinām atbalstīt akciju un tās laikā izslēgt vai iespējami samazināt ārējo apgaismojumu, kā arī iesaistīt iedzīvotājus, skolas, uzņēmējus un sadarbības partnerus dažādu pasākumu organizēšanā ar mērķi pievērst uzmanību vides problēmām.

Publicitātes vizuālie materiāli un idejas digitāliem pasākumiem atrodami šajā mapē;

Zemes stundas 2021 oficiālais video

Ja esat nolēmuši piedalīties akcijā, gaidīsim Jūsu apstiprinājumu brīvā formā par plānotajiem pasākumiem Zemes stunda (norādot kontaktpersonu, ar kuru sazināties vajadzības gadījumā) e-pastā- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mēs priecāsimies iekļaut jūsu iesūtīto informāciju Zemes stundas publicitātē. 

Cerot uz sadarbību,

Elīna Pekšēna

Pasaules Dabas Fonds | Izglītība un sabiedrības iesaiste | 28343418

Konference “Nākotne gudrā lauksaimniecībā”

Strauji tuvojas mācību gada noslēgums 9.klašu audzēkņiem. Ko darīt tālāk? Turpināt mācības vidusskolā vai – nākamo triju gadu laikā apgūt ne vien vidusskolas kursu, bet arī kādu praktisku arodu, lai sāktu pelnīt patstāvīgi? Vēl ir laiks izdomāt. Tādēļ aicinām skolēnus, viņu vecākus, kā arī pedagogus piedalīties tiešsaistes konferencē "Nākotne gudrā lauksaimniecībā" par iespējām jau pēc 9. klases iegūt profesionālu izglītību un ātrāk iekļauties darba tirgū, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) .

Konference notiks 30.martā no pulksten 10.00 līdz 13.30 un būs skatāma www.llkc.lv, kā arī LLKC facebook un youtube kontā.

Ikviens interesents šajā dienā varēs iepazīt aktuālo profesiju pieprasījumu lauksaimniecībā, kā arī uzzināt, kurās skolās Latvijā tās iespējams apgūt.

Pasākumā būs pieejama informācija kā par atalgojumu un izaugsmes iespējām dažādās lauksaimniecības profesijās, tā par veiksmes stāstiem, izvēloties savu dzīvi un darbu saistīt ar laukiem.

Pieredzē par jaunu un zinošu darbinieku piesaisti dalīsies Latgales lielākās augkopības saimniecības “Kotiņi” īpašnieks Aldis Ločmelis. LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāne Dace Siliņa informēs par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu augstākās izglītības iespējas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, bet Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko atklās, kādēļ pats savulaik izvēlējies veterināriju. Konferencē piedalīties aicinātas 12 profesionālās izglītības iestādes no visas Latvijas, lai atbildētu uz jautājumu - kāpēc jaunietim būtu jāmācas tieši pie viņiem?

 

Iedvesmas konferences mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu audzēkņi (7.- 9.klase), vecāki, skolu karjeras izaugsmes pedagogi, jaunatnes lietu speciālisti pašvaldībās, pamatskolas/vidusskolas pedagogi un – reģionu politikas veidotāji.

Vairāk informācijas par konferenci ŠEIT.

Skolēni aicināti piedalīties attālinātās mācīšanās atziņu konkursā “Mācos pats”

Digitālā nedēļa 2021 jau nākošnedēļ!

Jau nākošnedēļ – Digitālā nedēļa 2021!  Šogad Digitālā nedēļa Latvijā notiks jau 12. reizi un to organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), galvenajiem partneriem – Latvijas IT klasteri, Microsoft Latvia, Tet, Kultūras informācijas sistēmu centru un Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, kā arī reģionālajiem un nacionālajiem partneriem visā Latvijā.

Šogad “Digitālās nedēļas 2021” ietvaros notiks virkne saistošu pasākumu un diskusiju, kam ikviens interesents varēs sekot līdzi TV24 un interneta tiešraidēs. Katrai nedēļas dienai ir sava tematika, kas saistīta ar digitālajām prasmēm:

Svarīgi, ka šogad katras dienas atklāšanas  pasākumam iespējams sekot līdz  arī TV24  kanālā:

•“Digitālā nedēļa 2021” tiks atklāta 22. martā ar diskusiju “Kā mainīt sabiedrības paradumus un prasmes, izmantojot esošās iespējas?”. Tajā tiks diskutēts par iespējām apgūt  jaunas digitālās prasmes jau šobrīd, kā arī meklētas atbildes uz jautājumu, kāpēc cilvēkiem trūkst motivācija mācīties un apgūt jaunas zināšanas prasmes.  TV 24 Pārraides laiks  15.00-16.00

23. marta diskusijas “Digitālās prasmes ikdienai” ietvaros tiks runāts par digitālajām iespējām, kuras pieejamas dažāda vecuma grupu cilvēkiem, kā arī spriests par atbalstu tiem cilvēkiem, kuriem tehnoloģijas ir svešas vai nepieciešams atbalsts, lai tās uzsāktu lietot. TV 24 Pārraides laiks  10.00-11.00.

24. marta nozīmīgākais notikums ir diskusija “Prasmju celšana kā pirmais solis virzienā uz uzņēmuma digitālo transformāciju”, kura ietvaros tiks diskutēts par digitālo prasmju nozīmi biznesa attīstības vecināšanai. TV 24 Pārraides laiks  10.00-11.00.

25. marts ir veltīts kiberdrošībai. Šajā dienā notiks divi nozīmīgi pasākumi. Rīta diskusijā “Digitālās drošības un identitāte” tiks runāts par to, kā pasargāt sevi un savu digitālo darba vietu, bet vakarā notiks “augsta līmeņa ekspertu diskusiju “Kibernakts 2021 | KIBERNEATKARĪBA”, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par kibertelpu, digitālo higiēnu, elektronisko identitāti, tās nozīmi un aizsardzību. TV 24 Pārraides laiks  – rīta pārraide 10.00-11.00, kā arī Kibernakts pārraide 21.00-22.00

•“Digitālās nedēļas 2021” noslēdzošā diena – 26. marts – būs veltīta karjerai IKT nozarē. Diskusijā “Tava profesija tehnoloģiju nozarē” mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar IT nozari un iespējamām profesijām nozarē. TV 24 Pārraides laiks  10.00-11.00.

Šogad digitālās nedēļas laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts novērtēt savas digitālās prasmes atbilstoši  Eiropas Digitālo kompetenču ietvaram- aizpildot  pašnovērtēšanas tiešsaistes testu MyDigiSkills: mydigiskills.eu/lv . Tests aizņems aptuveni 20 minūtes un ļauj novērtēt savas digitālās  kompetences piecās galvenajās jomās:  

•          Informācijas un datu lietpratība

•          Komunikācija un sadarbība

•          Digitālā satura radīšana

•          Drošība

•          Problēmu risināšana

Daudz un dažādi interesanti pasākumi tiek pieteikti visos reģionos un dažādām auditorijām. Latvijā iesaistījušies 183 reģionālie koordinatori – novadu, pilsētu un pašvaldību  iestādes, bibliotēkas, skolas un nevalstiskās organizācijas, kā arī vairāk nekā 40 nacionālie partneri – IKT uzņēmumi, ministrijas un valsts organizācijas. Partneru organizētajiem pasākumiem var sekot līdzi Pasākumu kalendārā. Aicinām aktīvi iesaistīties pasākumos un informēt arī sava reģiona iedzīvotājus par dažādiem tiešsaistes pasākumiem, tiešraidēm.

Stāstot par saviem pasākumiem, lūdzu neaizmirsties pievienot tēmturus #eprasmes21 un #alldigitalweek !

Ja kādi jautājumi, lūdzu rakstiet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

Lai mums viesiem  interesanta un radoša Digitālā nedēļa 2021, kur katrs apgūstam vismaz vienu jaunu digitālo prasmi!

LIKTA Digitālās Nedēļas komanda

Aicinājums uz tikšanos ar IZM ministri 31.martā.

Jautājumus lūdzu atsūtīt iepriekš līdz pirmdienas 12.00, kā arī jautājumus varēs arī uzdot tiešsaistes klātienē, ja laika ierobežojums to ļaus.

  

Izglītības un zinātnes ministrija organizē tiešsaistes tikšanos ar ministri Ilgu Šuplinsku,  uz kuru tiek aicināti novada/pilsētas domes pārstāvji, skolu direktori un skolotāji, pirmsskolas pedagogi un vecāki, lai pārrunātu aktuālos jautājumus izglītības nozarē.

 

Tikšanās notiks 31.03. plkst. 18:30 līdz 20:00 Zoom platformā.

https://us02web.zoom.us/j/84205027513?pwd=djVKTzZ5M3FZS1QwS2hRRHV1VU9Odz09

Meeting ID: 842 0502 7513

Passcode: 643319

 

Cieņā Guntars Skudra

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes nodaļas vadītājs

e-pasts jautājumiem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Par diagnosticējošajiem darbiem 9.klasei

Vienreizējs atbalsts ģimenēm par katru bērnu

Sacerējumu un zīmējumu konkursi skolēniem

Fonds “Sibīrijas bērni” aicina piedalīties sacerējumu un zīmējumu konkursos

Pēc nedēļas pieminēsim 72. gadadienu kopš 1949. gada 25. marta, šajā vasarā – 80 gadus kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijas. Godinot izsūtītos un tos, kuri neatgriezās, fonds “Sibīrijas bērni” izsludina divus konkursus skolēniem un jauniešiem.

Aicinām līdz š. g. 10. maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”.

Konkursos darbus vērtēsim trīs vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvosim ar naudas balvām un diplomiem. Abu konkursu laureātu darbi vai darbu fragmenti tiks publicēti interneta portālos.

Sacerējumu un zīmējumu konkursu nolikumi meklējami fonda “Sibīrijas bērni” mājas lapā:

Sacerējumu konkursa nolikums 2021

Zīmējumu konkursa nolikums 2021

Ar konkursiem vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Daudziem skolēniem ģimenē ir gan Sibīrijas, gan Trimdas stāsti. Vēlamies mudināt bērnus interesēties par šiem stāstiem. Katru gadu 14. jūnijā konkursu uzvarētāji tiek aicināti uz konferenci “Aizvestajiem”, tiek izstādīti zīmējumi, lasīti fragmenti no sacerējumu konkursa uzvarētāju darbiem. Šogad, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, konferences norisi nevaram paredzēt, bet uzvarētāji tiks apbalvoti un darbi publicēti fonda mājas lapā, kā arī Latvijas medijos.

Sacerējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Dace Terzena, Elita Veidemane, Gundega Repše, Ina Druviete, Kaspars Pūce, Ligita Kovtuna, Liveta Sprūde, Undīne Adamaite. Zīmējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Giors Geks, Ieva Jurjāne, Kaspars Zariņš, Māra Alena, Regīna Deičmane, Roberts Muzis, Vaira Cīrule.

Galvenie sacerējumu konkursa vērtēšanas kritēriji būs darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums un valodas izteiksmība. Zīmējumu konkursā – ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Labāko darbu autori tiks paziņoti š. g. 20. maijā.

Konkursu atbalstītāji: LR Kultūras ministrija, Aglonas novada dome, Cesvaines novada dome, Dundagas novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Kokneses novada dome, Krāslavas novada dome, Krimuldas novada dome, Līgatnes novada dome, Līvānu novada dome, Madonas novada pašvaldība, Mālpils novada dome, Priekules novada pašvaldība, Priekuļu novada pašvaldība, Rugāju novada dome, Rūjienas novada dome, Salas novada pašvaldība, Skrīveru novada dome, Skrundas novada pašvaldība, Tērvetes novada pašvaldība, Vaiņodes novada dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Viesītes novada dome, Viļakas novada dome, Alberts Liberts, Gizela un Maksis Strunski, Ilga Jašuka, Irēna Mangus, Marija Krūmiņa, Maruta Oša, Mārtiņš Kazainis, Raita Šusta, Ruta Ikauniece, Valdis Blūms, Vitolds Griņēvičs.

Informācijai: Tel. 26598498, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu 2021. gada jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2021. gada 1. maija līdz 1. novembrim. Īstenošanas termiņi var mainīties atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.
 
Konkursa pamatkritēriji un prioritātes:
 
Projektu izstrādā un realizē paši jaunieši;
Jaunatnes iniciatīvu projekts realizē jauniešu kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, jauniešu neformālās izglītības vai vides pasākumus;
Jaunatnes iniciatīvu projekts sekmē lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, neformālu izglītošanos un veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;
Jaunatnes iniciatīvu projekts veicina jauniešiem draudzīgas vides attīstību Rēzeknes novadā, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus;
Projekts veicina uzņēmējdarbības popularizēšanu jauniešu vidū.
 
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa tēmas 2021. gadam:
 
Aizraujošas un izglītojošas aktivitātes ģimenēm;
Aktivitātes, kas virzītas uz senču mantojuma saglabāšanu;
Aktivitātes sava pagasta vēstures izzināšanai.
 
Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka kā 200,00 EUR un lielāka kā 400,00 EUR. Projekta pieteikumus iesniegt iespējams tikai elektroniski līdz 19. martam plkst. 15:00, sūtot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (parakstītus un ieskenētus).

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 163 Rīgā 2021. gada 12. martā (prot. Nr. 26 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

1. Ar 2021. gada 16. martu izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 216A., 221B., 223A., 227A., 233B., 235B., 237A., 244B., 247A., 251A. nr.; 2021, 4B., 9A., 10A., 12B., 14A., 17A., 19B., 25A., 29A., 32A., 35A., 38B., 39A., 40A., 45A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.13.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētās personas;";

1.2. izteikt 5.13.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.1 mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.-4. klasē. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā:

5.13.2.1 1. 220 - lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā;

5.13.2.1 2. 250 - lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfiskais sadalījums, to sasaiste ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot tos saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju;";

1.3. svītrot 5.13.2.4 apakšpunktu;

1.4. papildināt rīkojumu ar 5.13.2.6, 5.13.2.7 un 5.13.2.8 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.6 Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina datu apmaiņu ar Centrālo statistikas pārvaldi. Izglītības un zinātnes ministrija nodod Centrālajai statistikas pārvaldei informāciju par izglītības iestāžu atrašanās vietu, pedagogiem un skolēniem, lai iegūtu datus, kas nepieciešami Covid-19 gadījumu papildu kritēriju izvērtēšanai saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju un attiecīgiem aizsardzības pasākumiem;

5.13.2.7 vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 20 personām) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 250, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, var īstenot formālās un neformālās izglītības programmu nodarbības ārtelpās. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes nodarbības ārtelpās. Ārtelpās var īstenot:

5.13.2.7 1. ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita;

5.13.2.7 2. ne vairāk kā divas neformālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Vienas nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes;

5.13.2.8 šā rīkojuma 5.13.2.7 apakšpunktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz šā rīkojuma 5.17. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi."

Mācības un brīvlaiki 2020./2021. mācību gadā

Ministru kabineta noteikumi par 2020./2021. mācību mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku paredz, ka mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī un ilgst līdz 2021. gada 31. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).

9. un 12. klašu skolēniem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā. 9. klasei mācību gads beidzas 11. jūnijā, savukārt 12. klasei - 18. jūnijā.

9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

Brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas: 2020. gada 19.-23. oktobris
  • Ziemas brīvdienas: 2020. gada 21. decembris - 2021. gada 1. janvāris
  • Pavasara brīvdienas: 2021. gada 15.-19. marts
  • Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11. klasei): 2021. gada 1. jūnijs - 31. augusts.

Izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības programmu tālmācības formā, sociālās korekcijas izglītības iestāde un speciālās izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

Avots:

Ministru kabineta noteikumi Nr.28 "Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" (ar grozījumiem 28.01.2021.).

Ministru kabineta rīkojums Nr. 140 Rīgā 2021. gada 5. martā (prot. Nr. 23 41. §)

 

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

5.marta rīkojums [ spēkā no 08.03.] nosaka:
1) faktu, ka  skolas drīkst klātienē realizēt IP ar kodiem 58,59 un , ka speciālās skolas un tās skolas, kas klātienē īsteno 58, 59, veic klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu ;
2)par konsultācijām papildināts, ka var veikt vairākiem bērniem, ja ir no vienas mājsaimniecības...

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 140

Rīgā 2021. gada 5. martā (prot. Nr. 23 41. §)

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 216A., 221B., 223A., 227A., 233B., 235B., 237A., 244B., 247A., 251A. nr.; 2021, 4B., 9A., 10A., 12B., 14A., 17A., 19B., 25A., 29A., 32A., 35A., 38B., 39A., 40A. nr.) šādus grozījumus:

1.2. papildināt 5.13.2.5. apakšpunktu aiz vārdiem "kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem" ar vārdiem "veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu";

1.3. izteikt 5.13.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.7. individuālās konsultācijas - izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā) un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē). Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai (tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērojot spēkā esošo tiesisko regulējumu), nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētās personas. Konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecības;"

Kā izvēlēties profesijas virzienu?

Rēzeknes novada vidusskolu skolēnu vecākiem  23. martā  plkst. 17.30 tiešsaistē ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  tiek rīkots seminārs „Kā izvēlēties profesijas virzienu?” Šis seminārs  atklās jaunas zināšanas par personību tipiem, kas dos skaidrojumus vecākiem un pedagogiem par to, kuri profesiju virzieni varētu būt piemēroti konkrēta rakstura cilvēkiem.

Iemācīsimies atpazīt pēc uzvedības un vizuāli dažādus cilvēkus, apgūsim zināšanas, kas motivē un demotivē konkrētus personības tipus. Uzzināsim, cik atšķirīga ir pasaule un iespējams, ka vecākiem bērni ir pilnīgi citādāki nekā viņi paši.

Pārrunāsim, kā šīs zināšanas var palīdzēt profesijas virzienu noteikšanai.

Šis ir pats pieprasītākais seminārs vecāku un jauniešu vidū, jo palīdz atklāt, kāpēc dažkārt neveidojas sadarbība starp bērniem, vecākiem vai pedagogiem, kā arī – kāpēc bērni neizvēlas to, ko iesaka vecāki. Pēc lekcijas vecāki  varēs saņemt atbildes uz jautājumiem par bērnu profesijas izvēli.

Semināra struktūra:

  1. Lekcija „Kā izvēlēties profesijas virzienu?” Skaidrojumi vecākiem un jauniešiem, kā nolasīt testa rezultātus. Skaidrojumi par rakstura kombinācijām, to stiprajām īpašībām un attīstības jomām.
  2. Individuālās sarunas tiek piedāvātas pēc kopējā semināra - 8 individuālās tiešsaistes sarunas pēc iepriekšējā pieraksta (videozvanā). Katra nodarbība 15 minūtes.

Pirms nodarbības jauniešiem tiek nosūtīti testi, kas ir jāaizpilda elektroniski un jāatsūta atpakaļ. Tad uz testa rezultātu pamata tiks skaidroti profesijas izvēles virzieni individuālajā sarunā (videozvanā). Kopējie testu rezultātu principi tiks skaidroti lekcijā.

Pirmie 8, kas pieteiksies uz individuālo sarunu, saņems padziļinātākus skaidrojumus.

Lektore: Dace Briede-Zālīte, Jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja, Personīgās izaugsmes trenere. Daces 20 gadu pieredze, strādājot starptautisko uzņēmumu valdēs un vadības grupās, kā arī 10 gadu privātajās konsultācijās uzkrātās zināšanas, ir devušas unikālu kombināciju spēt izvērtēt personības profila rezultātus gan no darba devēja, gan darba ņēmēja perspektīvas. 2020.gada novembrī Dacei Briedei- Zālītei  izteikta VIAA atzinība par izcilību un sasniegumiem darbā ar karjeras atbalsta attīstību Latvijā 2019.gadā. Nominācijas “Izcilākais karjeras izvēles konsultants Latvijā” laureāte.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

Ministru kabineta rīkojums Nr. 111

Rīgā 2021. gada 24. februārī (prot. Nr. 19 7. §)

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 216A., 221B., 223A., 227A., 233B., 235B., 237A., 244B., 247A., 251A.; 2021, 4B., 9A., 10A., 12B., 14A., 17A., 19B., 25A., 29A., 32A., 35A. nr.) šādus grozījumus:

1.2. izteikt 5.13.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.1 mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas trešdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par labvēlīgu situāciju administratīvajā teritorijā. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatības riskus, mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var īstenot, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ir ne vairāk kā 220. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai atsāktu klātienes mācības 1.-4. klasē;".

2. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma 9. panta ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

 

MŪSMĀJU MĪLULIS

TĒLNIEKAM ANTONAM VELIKĀNAM – 100

Dzimis 1921.gada 25.februārī Nautrēnu pagasta Dekteru ciemā. Mācoties Nautrēnu pamatskolā, bija mazpulku vadītājas, skolotājas Johannas Lapiņas-Krampes aktīvs palīgs. Piedalījies Latvijas mazpulku salidojumā Rīgā un pieņemšanā pie prezidenta Kārļa Ulmaņa. 1938.gadā pabeidzis Vipingas divgadīgo lauksaimniecības skolu. 1941.gadā tika izvests uz Sibīriju. Karagandas krāsaino metālu raktuvēs kopā ar mežvidieti Bērtuli Bulu sāka veidot skulptūras. 1956.gadā atgriezās Latvijā un iekārtojās darbā. Šajos gados sāka pievērsties koktēlniecībai, bet izteikts talants viņam bija uz akmens apstrādi. Nopietnāk šo mākslas veidu apguva pēc pārcelšanās uz dzīvi Rīgā, kad iestājās Latvijas republikas arodbiedrību tautas nama studijā pedagoga H. Fišera vadībā.

Antons Velikāns ir Latgales monumentālās tēlniecības pārstāvis. Kopā ar Bērtuli Buli strādājis pie Latgales kultūras darbinieku atveidojuma kokā, ģipsī, akmenī. Vislielākais viņu nopelns monumentālās mākslas laukā saistās ar kapu pieminekļu izveidošanu Latgales dižajiem ļaudīm: grāmatu pārrakstītājam Andryvam Jūrdžam un zemnieku aizstāvim Pīteram Miglinīkam Desetnīku kapos, rakstniekam Antonam Rupainim Bērzgales kapos, pedagoģei Valērijai Seilei, izdevējam Vladislavam Locim, kultūras pētniekam Miķelim Bukšam, garīdzniekam un politiķim Francim Trasunam, brāļiem Skrindām u.c..

Daudzi meistara darbi ir pabijuši mākslas izstādēs. Viņa veidotais Pītera Miglinīka krūšutēls glabājas Nautrēnu vidusskolas novadpētniecības muzejā.

Antona Velikāna dzīves gājums aprāvās 1991.gada 8.decembrī, apglabāts Rīgā Miķeļa kapos.

Mūsu skolas skolniece Amanda Ludborža projektā Future Heroes Latvia

         Pagājušā gada rudenī pieteicos projektam Future Heroes Latvia, un šis projekts ir bijis mans visjaukākais piedzīvojums. Future Heroes Latvia ir līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programma 13 – 17 gadus jaunām meitenēm. Šī programma man ir devusi dažādas iespējas un pieredzi, kas man noderēs nākotnei. Programmas ietvaros 50 meitenes no visas Latvijas tiekas radošajās darbnīcās ar lektoriem – radošām personībām, uzņēmumu vadītājiem, iedvesmojošiem cilvēkiem. Caur Future Heroes Latvia man ir bijusi iespēja tikties ar dažādiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kā Gustavs Terzens, Eva Johansone, Lotte Tīsenkofa, Kašers, Roberto Meloni, Rihards Lepers, Kaspars Ozoliņš un vēl daudziem citiem.

       Sešu mēnešu laikā mums bija jāizveido darboties spējīga uzņēmuma biznesa plāns, kā arī mēs attīstījām un pilnveidojām komunikācijas, uzstāšanās, komandas darba, līderības, projektu vadības un prezentēšanas prasmes.

         Es piedalos projekta EKOtilts tapšanā. EKOtilts ir uzņēmums, kura paspārnē ir izveidota mājas lapa (platforma) Latvijas vietējiem mazajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem. Mājas lapā tiek piedāvāta uzņēmumu produkcija un tā kalpo kā vidutājs starp uzņēmēju un potenciālo pircēju.

         Šī ir fenomenāla iespējā katram, kas vēlas pilnveidoties un iegūt jaunas zināšanas un pieredzi. Es noteikti ieteiktu visām meitenēm mēģināt pieteikties šajā projektā. Visas nodarbības notiek angļu valodā, tādēļ tā ir arī laba iespēja uzlabot savas angļu valodas prasmes.  

Vairāk par projektu vari uzzināt: https://futureheroes.lv/

Mūsu mājaslapa: https://ekotilts.lv/

Nautrēnu vidusskolas 8.klases skolniece, Amanda Ludborža

Valsts prezidenta Egila Levita videouzruna Starptautiskajā dzimtās valodas dienā

21. februārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Valsts prezidents Egils Levits ir sagatavojis īpašu videouzrunu skolotājiem un skolēniem, uzsverot dzimtās valodas vērtību un nozīmi katra cilvēka personības un pasaules uztveres veidošanā. Aicinām latviešu valodas un literatūras skolotājus ieplānot šīs nedēļas mācību saturā Valsts prezidenta videouzrunas noklausīšanos! 

Lūk, arī saite: https://youtu.be/Ko6cl1jg6tA