Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Par COVID-19 skartajām teritorijām un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs

Piedalies RTA studentu rīkotajā A.I. MEETUP pasākumā!

Tīrai Latvijai

Skolēn, izvēlies ēnot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā!

Rēzeknes atbrīvošanai - 100_programma

Aicinām pieteikties 2020./2021. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus vērtējumus mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda administrēto stipendiju saņēmēju.

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītības iestāžu beidzēji no 15. janvāra līdz 1. martam ir aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2020./2021. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, ir apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

Šajā gadā ir atvieglota pieteikšanās stipendijām. Kandidātam ir tikai jāaizpilda pieteikuma anketa Vītolu fonda mājaslapā. Pēc pieteikuma iesniegšanas fonda pārstāvis apstiprinās tā saņemšanu elektroniskā vēstulē.

Stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 EUR mācību gadā. Fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

Šajā mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 760 jaunieši, stipendijās tiks izmaksāts vairāk nekā 1,4 milj. eiro. Vītolu fonds administrē vairāk kā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu ziedojumus no Latvijas, Amerikas, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Horvātijas, Vācijas un Zviedrijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā 3 700 jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.”

Elektroniskās anketas (www.vitolufonds.lv) aizpildīšanas termiņš: 15.01.2020. – 01.03.2020.

Vītolu fonds

www.vitolufonds.lv

 

Skolēni, kuriem vidējā balle ir virs 8,00 2019./2020.m.g.1.sem.

ZIEMASSVĒTKU CEĻOJUMS

ZIEMASSVĒTKU SAPNIS

SVĒTRĪTS

Vecāku diena Bērzgales pamatskolā

Ideju ģenerēšanas meistarklase

”TĒVZEMES NOVADI DZIESMU VĀRDOS VĪTI”

Nautrēnu vidusskolas skolēni viesojas Igaunijā

Pirmajā novembrī Nautrēnu vidusskolas 6., 7., 8.klases un Bērzgales pamatskolas 7.klase ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros kopā ar audzinātājām Nelliju Žogotu, Ingūnu Pašāni un Daci Barkāni devās ekskursijā uz Igauniju. Pirms izbraukšanas visi bija satraukti, jo daudzi vēl nekad nebija bijuši ārpus Latvijas.

Mūsu pirmā pietura bija “Ledus laikmeta centrs “, kur mūs ļoti jauki uzņēma latviešu gide. Mums pastāstīja dažādus interesantus faktus par planētas vēsturi, kā piemēram, par kontinentu veidošanos, ledus kustību, aizvēsturiskiem dzīvniekiem un klimata pārmaiņām.

Otrā pieturas vieta bija “AHHAA “ zinātnes centrs Tartu, kur bija ļoti daudz ko apskatīt-sākot no riteņa uz šņores augstu gaisā, līdz pat Apollo misijai. Te bija iespēja līdzdarboties un izpētīt lietas.

Ieguvām zināšanas par apkārtējo pasauli un dabu, par to, kā darbojas fizikas likumi un kā izmantojam matemātiku ikdienas vajadzībām. Uzzinājām arī par cilvēces vēsturi un tās ilgo attīstības ceļu.

Visiem patika šī ekskursija. Paldies ekskursijas organizētājiem un skolotājām.

Nautrēnu vidusskolas 7.klases skolniece

Amanda Ludborža

Mākslinieka, novadnieka Pētera Gleizdāna grafikas izstāde

Pāri slieksnim

„Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Saistošie noteikumi

Rēzeknē

2019.gada 19.septembrī                                                                                                         Nr.43

APSTIPRINĀTI

                                                                                     Rēzeknes novada domes

                                                                                     2019.gada 19.septembra sēdē

                                                                                     (protokols Nr.21, 1.§)

ar precizējumiem

Rēzeknes novada domes

                                                                                     2019.gada 3.oktobra sēdē

                                                                                     (protokols Nr.22, 51.§)

„Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma

 17.panta trešās daļas 11.punktu

 

 1. I.Vispārīgie jautājumi
 2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumi izglītojamajiem Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldības) izglītības iestādēs (turpmāk – ēdināšanas pakalpojums).
 3. Saistošie noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuri mācās no valsts budžeta finansētās speciālās izglītības iestādēs.
 4. Tiesības saņemt atvieglojumus ir visiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu  izglītojamajiem. Ja izglītojamajam  tiek  piešķirts  pabalsts  ēdināšanas  izdevumu  segšanai  atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības  pabalstiem, tad atvieglojumi tiek attiecināti uz atlikušo ēdināšanas pakalpojuma izmaksu daļu.
 5. Saistošajos noteikumos lietotais termins  - ēdināšanas  pakalpojuma  pašizmaksa – maksas par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu izglītojamajiem pašvaldības izglītības iestādēs, kas sastāv no divām  komponentēm:
  1. 1.produktu izmaksas, kurās ietilpst maksa par iepirktajiem pārtikas produktiem ēdināšanas  pakalpojuma  nodrošināšanai;
  2. 2.pārējās izmaksas, kurās ietilpst ar ēdināšanas pakalpojumu saistīto darbinieku  atalgojums, inventāra iegāde, pamatlīdzekļu nolietojums, komunālie pakalpojumi, personāla apmācība, utml.
 1. II.Ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu veidi un apmērs
 2. Tiesības saņemt sekojošus ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus pašvaldības izglītības iestādēs šajā punktā noteiktajā apmērā ir:
  1. 1.pirmsskolas izglītības 1,5 - 4 gadīgiem izglītojamajiem pusdienām – pārējās  izmaksas;
  2. 2.pirmsskolas obligātās izglītības 5 - 6 gadīgiem izglītojamajiem pusdienām – 100% apmērā;
  3. 3.pirmsskolas izglītības izglītojamajiem brokastis, launagu un vakariņas – pārējās  izmaksas;
  4. 4.vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1. -  4.klašu izglītojamajiem pusdienām – starpība starp normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta finansējumu un ēdināšanas  pakalpojuma  pašizmaksu;
  5. 5.vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5. - 9.klašu izglītojamajiem pusdienām – 100% apmērā;
  6. 6.vispārizglītojošās izglītības iestādes 10. - 12.klašu izglītojamajiem pusdienām – pārējās  izmaksas;
  7. 7.vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1. - 12.klašu izglītojamajiem brokastis, launagu un vakariņas – pārējās  izmaksas.
 3. Ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksu katrai izglītības iestādei nosaka Rēzeknes novada  dome.
 4. Kārtību par ēdināšanas pakalpojuma izdevumiem un to uzskaiti pašvaldībā nosaka pašvaldības izpilddirektora apstiprināta instrukcija.
 1. III.Ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība
 2. Lēmumu par attiecīgo maksas atvieglojumu pieņem attiecīgās pašvaldības iestādes - pagastu apvienības – vadītājs, kuras teritorijā atrodas attiecīgās izglītības iestādes.
 3. Ja izglītojamais uzsāk vai pārtrauc mācības izglītības iestādē mācību gada laikā, lēmums par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu piešķiršanu vai tā atcelšanu tiek pieņemts uzreiz  pēc izglītojamā uzņemšanas izglītības iestādē vai atskaitīšanas no tās.
 4. Izglītojamā vecākiem ir tiesības iesniegt attiecīgajā pagasta pārvaldē atteikumu par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu saņemšanu.
 5. Saistošo noteikumu 8.punktā pieņemtos pašvaldības iestāžu - pagastu apvienību – vadītāju lēmumus var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.
 6. Ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus sedz no Rēzeknes novada pašvaldības  budžeta.
 7. Ja vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1. -  4.klašu izglītojamajiem pusdienām netiek  piešķirts normatīvajos aktos noteiktais valsts budžeta finansējums, tad šo izglītojamo pusdienām tiek piešķirts maksas atvieglojums 100% apmērā.

IV. Noslēguma jautājumi

 1. Saistošo noteikumu 5.2.apakšpunkts stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī, līdz 2020.gada  1.janvārim  attiecībā uz 5.2.apakšpunktā  minētajiem  izglītojamajiem  tiek  pielietoti tādi atvieglojumi, kas  attiecas uz  5.1.apakšpunktā  minētajiem  izglītojamajiem.
 2. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu pēc saistošo noteikumu publicēšanas dienas.

Domes  priekšsēdētājs                                                                                                     M.Švarcs

 1. 1.1.Nautrēnu vidusskola: ēdināšana
Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Ēdināšanas pakalpojuma maksa kopā: Piezīmes
Produktu izmaksas Ēdiena sagatavošanas izmaksas
Brokastis EUR/ porcija 1,42 0,45 0,97 Nav apliekams ar PVN
Pusdienas EUR/ porcija 2,39 0,75 1,64 Nav apliekams ar PVN
Launags EUR/ porcija 1,15 0,36 0,79 Nav apliekams ar PVN
Vakariņas EUR/ porcija 1,83 0,57 1,26 Nav apliekams ar PVN

Nautrēnu vidusskolas vecāku kopsapulce

Drošības stunda

Skolotāju diena

Miķeļdienas gadatirgus

Vecāku diena

vecku diena 1

Iespēja novada jauniešiem!

Lieliska iespēja novada jauniešiem!
Rēzeknes novada pašvaldība aicina skolēnus pieteikties jaunam pulciņam, kurā mācīsim fotografēt, filmēt un montēt. Lai būtu tēmas, par kurām fotografēt un filmēt, aicināsim jauniešus izteikt savu viedokli kopējās diskusijās ar saviem vienaudžiem.

Projektā aicināsim novada skolēnus būt drosmīgiem un aktīvi izteikt savu viedokli par sev svarīgām tēmām. Pēc tam, kad viedoklis tiks noformulēts, aicināsim jauniešus paust viedokli publiski, sagatavojot to publicēšanai dažādos medijos- sociālajos tiklos, presē, radio un televīzijā.

Nodarbības notiks divreiz mēnesī, tāpat kā RTA tehniskās jaunrades pulciņi. Lūdzam ieteikt saviem jauniešiem, kas būs izvēlējušies minēto projektu, to pašu transportu, ar kuru bērni dodas uz RTA pulciņiem sestdienās.

Nodarbību dalībniekiem tiks nodrošinātas arī svaigas bulciņas, bet aktīvākie pēc uzdevumu izpildes saņems balvas.

Iespējams, zemāk redzamais uzsaukums ir nedaudz skaļš un kāds baidīsies pieteikties, bet mēs gaidām visus! Viedokli varēs izteikt gan latviski, gan latgaliski un krieviski!

Projektu atbalsta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Britu Padome Latvijā, Zviedru Ekonomikas augstskola.

Meklējam viedokļu līderus Rēzeknes novadā!

✔️Ja esi jaunietis vecumā no 11 līdz 19 gadiem, mācies kādā no Rēzeknes novada skolām, patīk izteikt viedokli, vai arī vēlies to iemācīties, tā ir iespēja tieši Tev!

✔️Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā, Zviedru Ekonomikas augstskolu un Rēzeknes novada pašvaldību uzsāk ziemas uzņemšanu viedokļu līderu skolā projektā “Neērtie mediji”!

✔️Nodarbības notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā divreiz mēnesī. Pirmā nodarbība – 12. oktobrī. Mācīsimies argumentēti izteikt savu viedokli un sagatavot to publicēšanai dažādos medijos- sociālajos tīklos, radio, televīzijā, laikrakstos!

✔️Tavā rīcībā būs tehniskie palīgrīki- foto un video kameras, montāžas iekārtas! Lai nebūtu garlaicīgi, būs arī konkursi ar balvām!

Pieteikšanās https://ej.uz/7ipx

Pieteikšanās līdz 3. oktobrim!