Nautrēnu

vidusskola

Atbalsta personāls

Novada atbalsta personāls

Aija Dundure

Rēzeknes novada speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

64607173

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Ilona Bruskovska

 

Natālija Melne

 

Inese Muhamberga

 

Rēzeknes novada speciālās izglītības atbalsta centrs

 

speciālais pedagogs

 

psiholoģe

 

logopēde

64607196

 

 

 

29221328

 

26160103

 

26381551

 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lilija Šondaka

Rēzeknes novada sociālais pedagogs

28317554

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atbalsta komandas darba laiks

Atbalsta komanda Nautrēnu vidusskolā

 

Psiholoģes Aija Matisāne-Ondzule darba laiks: ceturtdienas, piekdienas

 

Logopēdes I. Rancānes darba laiks

 

Klašu grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.klase

   

1150 – 1230

1230 – 1250

 

2. klase 1.gr.

   

1250 – 1330

   

2. klase 2.gr.

 

1250 – 1330

     

3. klase

       

1250 – 1330

4. klase

       

1150 – 1230

individuālas tikšanās ar skolēnu vecākiem

Pirmdiena no 1535 – 1605

Trešdiena no 1535 – 1615

 

 

Speciālā pedagoga M. Zubko darba laiks

 

Trešdiena

no plkst.8.20 -14.20 speciālā pedagoga darbs

Trešdiena

no plkst.14.25-15.05 ārstnieciskā vingrošana

Trešdiena

no plkst.15.10-15.40 speciālā pedagoga darbs

Otrdiena

no plkst.13.35- 14.15 individuālais darbs

Ceturtdiena

no plkst.11.50- 12.30 individuālais darbs

Atbalsta personāla darbs notiek kabinetā izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

 

 

Atbalsta komanda

Logopēde

Speciālais pedagogs

Psihologs

Atbalsta komanda paredzēta, lai veiksmīgāk plānotu un organizētu pedagoģisko darbu ar bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība; lai veiksmīgāk realizētu izglītības mērķus un palīdzētu katram bērnam saņemt kvalitatīvu izglītību, kur atbalsta komandas speciālisti savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem, ieskaitot viņu vecākus, pedagogus, skolas darbiniekus. Atbalsta komanda savā darbā ievēro LR likumus un citus normatīvos dokumentus (Izglītības likums, Fizisko personu datu aizsardzības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums).

Atbalsta speciālisti ir atvērti sadarbībai un atsevišķu jautājumu risināšanā var uzaicināt mācību priekšmeta skolotājus, skolas darbiniekus, audzināšanas darba speciālistus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, jaunatnes lietu inspektorus, bāriņtiesas darbiniekus vai citus konsultantus.

 

Atbalsta komandas darba mērķi:

 • Izveidot vispusīga, koordinēta pedagoģiska, psiholoģiska, sociāla atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem.
 • Sekmēt bērnu iekļaušanu izglītības procesā, palīdzēt veidot skolā iekļaujošu vidi.
 • Veicināt skolotāju tālākizglītību, skolas darbinieku un vecāku informētību iekļaujošās izglītības jautājumos.

 

Atbalsta komandas darba uzdevumi:

 • Koordinēt bērnu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu skolā.
 • Izstrādāt, īstenot un izvērtēt skolēnu individuālos izglītības plānus.
 • Organizēt nepieciešamo palīdzību bērniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem.
 • Regulāri informēt vecākus par viņu bērnu mācību sasniegumiem, uzvedību.
 • Sadarboties ar skolas administrāciju skolas darbības un tālākizglītības plānošanā, iekļaujošas vides veidošanā.
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām.
 • Apkopot informāciju, veidot statistikas datu bāzi, analizēt komandas darba pieredzi.

Atbalsta komandas darbības mērķgrupas:

 • Bērni ar speciālām vajadzībām.
 • Bērni, kuriem pedagogs konstatējis atbalsta pasākumu nepieciešamību.
 • Otrgadnieki.
 • Bērni, kuri neattaisnoti kavē skolu.
 • Jaunatnākušie bērni, kuriem ir adaptācijas grūtības jaunajā skolā vai klasē.
 • Bērni bāreņi/bez vecāku gādības palikušie bērni.
 • Bērni un/vai vecāki, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas speciālistiem
 • Bērni, kuri ir policijas, Bāriņtiesas, Sociālā dienesta uzskaitē.
 • Bērni, kuri cietuši no vardarbības.

Speciālistu kompetences atbalsta komandā

Administrācijas pārstāvis:

 • Koordinē komandas darbu.
 • Apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība (nepietiekami mācību sasniegumi, neattaisnoti stundu kavējumi, uzvedības problēmas, cita informācija no skolotājiem).

Psihologs:

 • Veic nepieciešamo diagnostiku.
 • Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti).
 • Palīdz bērnam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumu situācijas uzlabošanai.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā bērnam.
 • Veic individuālu darbu ar bērnu, skolotāju vai vecākiem.
 • Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām

Speciālais pedagogs:

 • Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus.
 • Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanas traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem.

Logopēds :

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi.
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām.

Sociālais pedagogs :

 • Iepazīstas ar ģimeņu sociālajiem apstākļiem, vēro tos. Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai.
 • Sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām bērnu sociālo vajadzību nodrošināšanā.
 • Konsultē skolotājus, bērnus un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
 • Sniedz palīdzību skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.

 

Skolotājs (klases audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs):

 • Informē (mutiski un rakstiski) atbalsta komandas speciālistus par radušos problēmu vai jautājumu, kurā viņam nepieciešama palīdzība.
 • Analizē situāciju kopā ar atbalsta komandas speciālistiem, piedāvā savus problēmas risināšanas veidus, aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, rekomendāciju izstrādāšanā.
 • Vienojas par turpmāko sadarbību, izstrādāto rekomendāciju izpildi noteiktajā termiņā.

Medicīnas darbinieks :

 • Informē atbalsta komandas speciālistus par bērnu veselības stāvokli (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti). Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus.
 • Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu.

Visi atbalsta komandas dalībnieki:

 • Sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un rekomendācijas bērnu izglītības procesa organizēšanā. Nepieciešamības gadījumos iesaka ārsta konsultācijas vai papildus koriģējošas nodarbības (piemēram, baseina apmeklējumu, koriģējošo vingrošanu, u.c.). Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām.
 • Sadarbojas ar pedagoģiski medicīnisko komisiju, ģimenes ārstiem, Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, policiju un citām organizācijām.
 • Piedalās individuālo izglītības plānu sastādīšanā un rezultātu izvērtēšanā bērniem ar speciālām vajadzībām.
 • Izpilda skolas administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, kārto dokumentāciju vai sniedz ziņas institūcijām, ja tas nepieciešams bērna izglītībai.

Sadarbība ar vecākiem :

 • Uzklausīt vecākus, korekti atbildēt uz viņus interesējošiem jautājumiem. Noskaidrot vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumā.
 • Pārrunāt ar vecākiem bērna attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaistīt vecākus lēmumu pieņemšanas procesā.
 • Ieteikt iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildus nodarbības skolā,    speciālistu (piemēram, ārsta, masiera, u.c.) konsultāciju.
 • Vienoties, kā vecāki atbalstīs bērnu mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un atbildība, kā arī kāds būs turpmākais saziņas veids.

Labās prakses piemēri

Labās prakses piemēri - lejuplādei

Vides uzlabojumi

Vides uzlabojumi - lejuplādei