Nautrēnu

vidusskola

Mācību un metodiskais darbs

Nautrēnu vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2017./2018.m.g. I sem. Apstiprināts ar Nautrēnu vidusskolas direktores 01.09.2017. rīkojumu Nr. 1.1.11/79

2017./ 2018. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

https://drive.google.com/open?id=0B716U8OLOhJYSXdtbVF6dFBKZkE 

                                     

Nautrēnu vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2016./2017.m.g. II semestrim

 

 

 

 

Individuālais darbs ar izglītojamajiem-konsultācijas 2016./2017.m.g. 2.sem.

 

 

Individuālais darbs ar izglītojamajiem-konsultācijas 2016./2017.m.g. 1.sem.

 

Fakultatīvo nodarbību un individuālā darba stundu saraksts 2016./2017.m.g.1.sem.

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2016./2017.m.g. 1.sem.

Stundu saraksts 2014./2015.m.g. I sem.

Stundu saraksts I semestrim

Nodarbību saraksts

Fakultatīvu un pulciņu nodarbību saraksts

Individuālais darbs ar izglītojamajiem

Sasniegumi

Sasniegumi olimpiādēs 2012./2013.m.g.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Olimpiāde, konkurss

Klase

Skolotājs

Vieta novadā

Vieta valstī

1.

Guna Barkāne

Latviešu val.

Bioloģija

Matemātika

Fizika

Ģeogrāfija

 

Ekonomika

11.

Veronika Dundure

Ingūna Razgale

Ināra Gleizde

Elza Mače

Anita Žogota

Ingūna Razgale

Aelita Mūrniece

1.v.

1.v.

1.v.

1.v.

2.v.

 

1.v.

3.v.

Atzin.

Pied.

 

Pied.

 

Pied.

2.

Laura Melne

Vēsture

Latviešu val.

Politika un ties.

12.

Valentīna Turlaja

Ruta Krišāne

Valentīna Turlaja

1.v.

1.v.

 

1.v.

1.v.

2.v.

3.

Diāna Drozdova

Fizika

Ķīmija

9.

Inguna Pašāne

Ingūna Razgale

2.v.

Atzin.

 

4.

Edijs Rancāns

Fizika

Matemātika

10.

Elza Mače

Ināra Gleizde

1.v.

1.v.

 

Pied.

6.

Laura Melne

Vizma Boļše

Guna Barkāne

Kulturoloģija

12.

12.

11.

 

Ineta Melne

 

1.v.

9.

Vizma Boļše

Matemātika

12.

Ināra Gleizde

2.v.

 

10.

Sandris Turlajs

Matemātika

10.

Ināra Gleizde

2.v.

 

14.

Elvita Kotāne

Matemātika

8.

Inguna Pašāne

1.v.

 

15.

Kaspars Dortāns

Matemātika

5.

Ināra Rjabovska

Atzin.

 

16.

Laura Melne

Guna Barkāne

Diāna Mežajeva

Everita Nagle

Santa Strode

Latgaliešu rakstu valoda un kultūrvēsture

12.,

11.kl.

Veronika Dundure

 

 

 

1.v.

Sasniegumi mācībās

Nautrēnu vidusskolas 4. – 12. klašu skolēni, kuru gada vidējais vērtējums ir 8.00 balles un augstāks

2012./2013.m.g.

4. – 9. klases

 

 

N.r.k.

Vārds, Uzvārds

Klase

Vidējais vērtējums

1.

Viktorija Krišāne

4.kl.

8,98

2.

Elvita Kotāne

8.kl.

8,80

3.

Armands Ivulāns

8.kl.

8.78

4.

Oskars Ivulāns

5.kl.

8,40

5.

Megija Belinska

4.kl.

8,29

6.

Viktorija Lukšāne

4.kl.

8,21

7.

Laima Grišule

4.kl.

8,06

8.

Evelīna Belinska

4.kl.

8,06

10.-12.klases

 

 

N.r.k.

Vārds, Uzvārds

Klase

Vidējais vērtējums

1.

Guna Barkāne

11.kl.

9,82

2.

Laura Melne

12.kl.

9,31

3.

Vizma Boļše

12.kl.

9,23

4.

Sandris Turlajs

10.kl.

8,80

5.

Agita Igaune

11.kl.

8,53

6.

Agnese Adijāne

11.kl.

8,41

7.

Dagnija Donāne

12.kl.

8,14

8.

Edijs Rancāns

10.kl.

8,00

9.

Agnese Muižniece

11.kl.

8,00

Mācību un metodiskā darba uzdevumi

Metodiskā darba uzdevumi

  1. Optimāli izmantot jaunās informāciju tehnoloģijas
  2. Virzīt pedagogu profesionālās pilnveides-tālākizglītības procesu.
  3. Uzsākt e-klases iespēju izmantošanu skolas darba jomās.

Mācību darba uzdevumi

  1. Akcentēt mācību procesā individuālo pieeju atbilstoši skolēnu spējām.
  2. Pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem
  3. Attīstīt iekļaujošo izglītību, veicinot sociālās atstumtības riska grupu iekļaušanos izglītības procesā.

E-klase

Direktora vietn. mācību darbā Marija Mazure informē, ka,

sākot ar 2012./2013. mācību gadu Nautrēnu vidusskolā darbosies

► E-klase ir elektroniskā skolas vide, kurā skolotāji ik dienas ieraksta:

Sasniegumi 2011./2012.

Novada olimpiāžu uzvarētāji

2011./2012.m.g.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

 

Klase

Mācību priekšmets

Vieta

Skolotājs

1.

Andis Barkāns

12.b

bioloģija

1.v

Renāte Jurdža

latviešu val.un lit.

2.v.

Veronika Dundure

fizika

2.v.

Ingūna Pašāne

Elza Mače

matemātika

3.v.

Ināra Gleizde

ķīmija

Atzin.

Ingūna Razgale

2.

Laura Melne

11.

latviešu val.un lit.

1.v.

Ruta Krišāne

vēsture

1.v.

Valentīna Turlaja

ekonomika

2.v.

Aelita Mūrniece

3.

Guna Barkāne

10.

ģeogrāfija

1.v.

Anita Žogota

fizika

1.v.

Ingūna Pašāne

matemātika

3.v.

Ināra Gleizde

ekonomika

3.v.

Aelita Mūrniece

4.

Edijs Rancāns

9.

matemātika

1.v.

Ināra Gleizde

fizika

2.v.

Ingūna Pašāne

5.

Sandris Turlajs

9.

vēsture

1.v.

Valentīna Turlaja

matemātika

2.v.

Ināra Gleizde

6.

Jolanta Gabrāne

12.a

bioloģija

3.v.

Renāte Jurdža

7.

Vizma Boļše

11.

matemātika

1.v.

Ināra Gleizde

8.

Elvita Kotāne

7.

matemātika

Atzin.

Marija Mazure

 

 

Latgales reģiona olimpiāžu uzvarētāji

2011./2012.m.g.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

 

Klase

Mācību priekšmets

Vieta

Skolotājs

1.

Diāna Drozdova

8.

fizika

2.v.

Ingūna Pašāne

2.

Lauris Gorsāns

8.

fizika

Atzin.

Ingūna Pašāne

3.

Laima Martinova

8.

vizuālā m.

2.v.

Ingūna Ludborža

4.

Laura Melne

11.

kulturoloģija

1.v.

Ineta Melne

politika un tiesības

1.v.

Valentīna Turlaja

 

Valsts posma olimpiāžu uzvarētāji

2011./2012.m.g.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

 

Klase

Mācību priekšmets

Vieta

Skolotājs

1.

Laura Melne

11.

vēsture

3.v.

Valentīna Turlaja

latviešu val.un lit.

1.v.

Ruta Krišāne

2.

Edijs Rancāns

9.

matemātika

Atzin.

Ināra Gleizde

 

 

 

 

 

 

Skolēni, kuriem noslēdzot 2011./2012.m.g., vidējā balle virs  „8”

10.-12.klasēs

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase

Vidējā balle

1.

Guna Barkāne

10.kl.

9.73

2.

Madara Krišāne

12.b kl.

9.27

3.

Andis Barkāns

12.b kl.

9,27

4.

Laura Melne

11.kl.

9,22

5.

Vizma Boļše

11.kl.

8,94

6.

Agita Igaune

10.kl.

8,60

7.

Aija Jurdža

12.b kl.

8,33

8.

Diāna Mežajeva

10.kl.

8,21

9.

Lauma Pluša

12.b kl.

8,13

10.

Aiva Pluša

12.a kl.

8,07

11.

Dagnija Kotāne

12.a kl.

8,00

12.

Laura Šubrovska

12.b kl.

8,00

13.

Dagnija Donāne

11.kl.

8,00

4.-9.klasēs

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase

Vidējā balle

1.

Elvita Kotāne

7.kl.

9,29

2.

Armands Ivulāns

6.kl.

9,21

3.

Edijs Rancāns

9.kl.

8,80

4.

Sandris Turlajs

9.kl.

8,80

5.

Oskars Ivulāns

4.kl.

8,33

6.

Māra Meikstume

4.kl.

8,33

7.

Agnese Ludborža

5.kl.

8,18

8.

Sandra Timša

6.kl.

8,14

9.

Arnita Jurdža

7.kl.

8,14

10.

Andris Duplinskis

9.kl.

8,13

11.

Santa Bilinska

5.kl.

8,00

12.

Ija Obrumane

5.kl.

8,00

1.-3.klasēs

N.p.k.

Vārds, uzvārds

 

Klase

1.

Alise Mazure

1.kl.

2.

Rinalds Ludboržs

1.kl.

3.

Sofija Sjakste

2.kl.

4.

Diāna Ivanova

2.kl.

5.

Āris Rancāns

2.kl.

6.

Saiva Karmena Magiča

2.kl.

7.

Ralfs Bilinskis

2.kl.

8.

Megija Belinska

3.kl.

9.

Evelīna Belinska

3.kl.

10.

Viktorija Krišāne

3.kl.

11.

Viktorija Lukšāne

3.kl.

12.

Gita Šķestere

3.kl.