Nautrēnu

vidusskola

PUMPURS

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” darbība Nautrēnu vidusskolā.

Projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” 2020./2021.m.g. 1.semestrī Nautrēnu vidusskolā 5.-12.klašu grupā bija iesaistīti 15 izglītojamie un 13 pedagogi. Individuālās konsultācijas tika sniegtas latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē, dabaszinībās, fizikā, mūzikā, psiholoģijā. Vienam izglītojamam, pēc nepieciešamības un iespējām, var sagatavot individuālo atbalsta plānu katru semestri visā projekta īstenošanas laikā līdz 2022.gada 31.decembrim. Tās ir individuālas papildu konsultācijas divos vai trijos mācību priekšmetos.

Nautrēnu vidusskolas struktūrvienībā Bērzgales pamatskolā 1.semestrī piedalījās seši izglītojamie no 5.līdz 9.klasei. Konsultācijas sniedza četri pedagogi – angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā un Latvijas vēsturē.

            Izglītojamie labprāt apmeklēja šīs individuālās konsultācijas, kuru rezultātā paaugstinājās viņu zināšanu līmenis, uzlabojās mācību motivācija un sekmes.

            Projektā iesaistītie izglītojamie un pedagogi ir ieinteresēti tālākajā darbībā projektā PuMPuRS.

Projekta koordinatores: Elīna Sjakste, Mārīte Zubko

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” norise Nautrēnu vidusskolā

 2019./2020.mācību gada I semestrī projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 5.-9.klašu grupā piedalījās 12 skolēni, bet 10.-12.klašu grupā 6 skolēni gan klātienes, gan neklātienes mācību programmās. Strādāja 14 pedagogi - latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, matemātikā, dabaszinībās, Latvijas un pasaules vēsturē, ķīmijā, fizikā, logopēdijā, psiholoģijā, konsultatīvajā atbalstā.

II semestrī šīs pašas individuālās konsultācijas tiks nodrošinātas 12 skolēniem 5.-9. klašu grupā un 4 skolēniem 10.-12.klašu grupā.

 Projekts "PuMPuRS" dod iespēju atsevišķiem skolēniem organizēt papildus individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kuru apguve sagādā grūtības. Vienam skolniekam palīdzība bija nepieciešama tikai I semestrī, jo mācību sekmes uzlabojās.

Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība Bērzgales pamatskola 2019./2020. mācību gadā arī piedalās projektā „PuMPuRS”. Tiek sniegts atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. I semestrī projektā piedalījās 6 skolēni no 5. līdz 9.klasei un konsultācijas sniedza 4 pedagogi. Izglītojamajiem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā un vēsturē. Skolēni labprāt apmeklēja šīs nodarbības, kuru rezultātā paaugstinājās viņu zināšanu līmenis un uzlabojās sekmes mācībās. II semestrī turpināsies šīs konsultācijas, bet nu jau 8 izglītojamajiem.

Projektā iesaistītie skolēni un pedagogi ir ieinteresēti projekta tālākā darbībā.

Projekta koordinatori: Elīna, Mārīte.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” norise Nautrēnu vidusskolā

        2018./2019.mācību gadā projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 5.-9.klašu grupā I semestrī piedalījās 6 skolēni (pa vienam no katras klases, bet 7.klasē diviem skolēniem). Strādāja 9 pedagogi - latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, logopēdijā, konsultatīvajā atbalstā.

II semestrī: 11 skolēni (pa diviem skolēniem no 5.,7., 8.klases, četri no 6.klases un viens no 9.klases). Strādāja 12 pedagogi - latviešu valodā, matemātikā, mūzikā, vēsturē, ķīmijā, logopēdijā, konsultatīvajā atbalstā.

         Projekts "PuMPuRS" ļāva atsevišķiem skolēniem organizēt papildus individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kuru apguve sagādāja grūtības. Vienai skolniecei palīdzība bija nepieciešama tikai I semestrī, jo mācību sekmes ievērojami uzlabojās. Ļoti labi bija, ka skolēni bija nodrošināti ar launagu.

         2018./2019.māc.g.projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros  konsultācijas notika gan klātienes , gan neklātienes  programmas skolēniem. Projektā piedalījās pieci skolēni no 10 klases, divi no 11 klases, trīs no 12.klases. Visvairāk vidusskolas skolēni strādāja  matemātikas, ķīmijas, literatūras un latviešu valodas konsultācijās. Projektā bija iesaistīti pieci vidusskolas skolotāji. Pirmajā semestrī papildus konsultācijas notika   fizikā un ķīmijā 10.klasē. Fizikā apguva kustību veidiem un  risināja atbilstošos uzdevumus, lai sekmētu vielas apguvi. Vidusskolas klasēs atkārtoja un sistematizēja  iepriekšējās  zināšanas ķīmijā.  Iemācījās  pareizu pētniecības darbu struktūru. Daudz uzmanības veltīja reakciju  vienādojumu sastādīšanā un aprēķinu uzdevumu veikšanā. Atkārtoja  ķīmijas  valodas pareizu lietošanas un formulu izmantošanu aprēķinos.

Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība Bērzgales pamatskola 2018. – 2019. mācību gadā arī piedalījās projektā „Pumpurs”. Tika sniegts atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Projektā piedalījās 7 skolēni no 5. līdz 9.klasei un konsultācijas sniedza 6 pedagoģi. Bērniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā un vēsturē. Skolēni labprāt apmeklēja šīs nodarbības, kuru rezultātā paaugstinājās viņu zināšanu līmenis un uzlabojas sekmes mācībās. Dienas noslēgumā bērni tika paēdināti bezmaksas launagā skolas ēdnīcā.

          Projektā iesaistītie skolēni un pedagogi ir ieinteresēti projekta tālākā darbā.

Projekta koordinatori Elīna, Mārīte, Irīna

PUMPURS

www.pumpurs.lv