Nautrēnu

vidusskola

ERAF projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei"

Prezentācija-kabinetu iekārtojums

Prezentācija par dabaszinību kabinetu iekārtojumu

Dabaszinību kabinetu modernizēšana Nautrēnu vidusskolā

ERAF projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nautrēnu vidusskolā"Nr.2009/0112/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/025

Dabaszinību kabinetu modernizēšana Nautrēnu vidusskolā

IZM 2010. gada aprīlī noslēdzās centralizētais iepirkums par iekārtu, datortehnikas, materiālu un aprīkojuma iegādi projektam "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai”.

 

Dabaszinību projekts

ERAF projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nautrēnu vidusskolā"Nr.2009/0112/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/025

Nautrēnu vidusskolai, piedaloties projektā "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nautrēnu vidusskolā", līguma Nr.2009/0112/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/025, tiek īstenots darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1. aktivitātes "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" ietvaros, līgums noslēgts 2009. gada 2.jūnijā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda apstiprinātā projekta īstenošanu, ieguvumi:


1.    veikti remontdarbi ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas kabinetos, laboratorijā,
2.     iegādātas jaunas mēbeles ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas kabinetos, laboratorijā,
3.    iegādāti moderni mācību tehniskie līdzekļi ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas kabinetos.
Līdz ar to:

1.    tas rada skolēnos  lielāku interesi par dabaszinībām,
2.    skolotājiem labāki fiziskie darba apstākļi un labs metodiskais nodrošinājums,
3.    renovētie kabineti būs nodrošināti ar mūsdienu izglītības standartu realizēšanai atbilstošu materiāltehnisko bāzi,
4.  projekta īstenošanas rezultātā paaugstināsies vispārējās vidējās izglītības kvalitāte dabaszinību mācību priekšmetos,
5.  skolēni būs motivēti nākotnē izvēlēties ar dabaszinātnēm un inženierzinātnēm saistītas studiju programmas /jau šogad Tehniskajā Universitātē iestājās vairāk 12.klases absolventu/.

Nautrēnu vidusskolas direktore A.Žogota
12.08.2010

Atsauce: www.viaa.gov.lv

Projekta vadītājs A.Žogota