Nautrēnu

vidusskola

Nautrēnu vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri

KĀRTĪBA

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta

2020.gada noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

un Rēzeknes novada pašvaldības Domes 20.08.2020 lēmumu

I Vispārīgie jautājumi

 1. Kārtība nosaka, kā Nautrēnu vidusskolā tiek organizēts mācību process Covid-19 infekcijas laikā, kā arī, kā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi.
 2. Kārtība ir saistoša visiem skolas   darbiniekiem, izglītojamajiem izglītojamo vecākiem, kā arī citām personām, kas apmeklē skolu.

II Mācību procesa norise

 1. Mācību process Nautrēnu vidusskolā   noris atbilstoši izglītības iestādē noteiktajam mācību priekšmetu un stundu sarakstam, kā arī noteiktajam zvanu sarakstam, kurš atsevišķām klasēm var atšķirties.
 2. Mācību process norit klātienē ( Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) piedāvātais A modelis), respektīvi 1.-6.klasēm mācību process norit tikai izglītības iestādē, bet 7.-12.klasēm līdz vienai dienai nedēļā var paredzēt mācības patstāvīgi, t.sk., attālināti. Par attālinātā mācību procesa konkrētu dienu 7.-12.klasēs lemj pedagogi sanāksmē pie skolas direktora un skolēniem tiek paziņots vismaz nedēļu iepriekš, informācija ir atrodama gan uz stenda pie mācību priekšmetu un stundu saraksta, gan e-klasē. Attālinātais mācību process   notiek, ievērojot prasības, kas noteiktas izglītības iestādes vadītāja 2020.gada
 3. Lai ierobežotu kontaktēšanos klasei (apvienotajai klašu grupai, grupai) ar citu klasi apvienoto klašu grupu, grupu),:
  • 1.skolā   mācību stundas tiek organizētas pa klasēm nevis kabinetiem, izņemot mācību procesa nepieciešamību (sporta, tehnoloģiju praktiskās nodarbības, informātika, laboratorijas, pētnieciskie darbi utml.);
  • 2.starpbrīžus blakus telpu klasēm organizē atsevišķā laikā, lai kontaktēšanās starp blakus telpu izglītojamajiem neilgtu vairāk par 5 minūtēm;
  • 3.starpbrīžos izglītojamajiem pārsvarā uzturēties savas klases telpās, tomēr, lai netraucētu telpu vēdināšanai;
  • 4.pagarinātās dienas grupās tiek uzņemti tie bērni, kuriem nav iespēju uzreiz doties uz mājām, savukārt grupās esošie atrodas blakus telpās, konkrētā telpā atrodoties tikai vienai klasei (apvienoto klašu grupai);
  • 5.interešu izglītības nodarbībās maksimāli ievērot distancēšanos, distancēšanās neattiecas uz interešu izglītību, kas saistīti ar šādām jomām - teātris, dejotāji un orķestra mūziķi.
 4. Pedagogs   vai cits darbinieks skolas teritorijā, arī mācību stundu laikā, ievēro 2 metru distanci no skolēna, pieļaujot mazāku distanci sākumskolas posmā (vienam skolotājam, kurš konkrētā klasē vada vairāk kā 50% mācību stundu) ne ilgāk kā 10 minūtes.
 5. Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas skolā, vecākiem ir jāinformē iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
 6. Sporta treniņi (nodarbības) notiek, ievērojot, ka to norisē vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 30 personas un, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības.
 7. Skolas darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts attiecīgais marķējums uz grīdas.

III Izglītojamo nokļūšana uz/no skolu, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi

 1. Ja izglītojamais ceļā uz/ no skolu izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases (grupas) biedrus, izglītojamie lieto sejas maskas vai citus elpceļus aizturošus materiālus ( lakati, šalles utml.).
 2. Ēdināšanu organizēt tā, lai ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena klase (apvienotā klašu grupa, grupa) vismaz 2 metru attālumā viena no otras. Ja tas nav iespējams, organizēt ēdināšanu papildus telpās vai papildus laikos, vai nodrošināt, ka ēdināšanas laikā dažādas klases blakus atrodas ne vairāk kā 10 minūtes.
 3. Nodrošināt, ka visi pasākumi skolā notiek katrai klasei (apvienoto klašu grupai, grupai) atsevišķi.
 4. Gultas skolas dienesta viesnīcā izvieto 2 m attālumā vienu no otras. Tuvāk drīkst atrasties gultas, kurās guļ vienas klases (grupas) izglītojamie. Dienesta viesnīcas izglītojamajiem patstāvīgās mācīšanās process, kā arī dažādi pasākumi notiek, ievērojot 2 m distanci no dažādu klašu (klašu grupu, grupu) izglītojamajiem.
 5. Skolu nedrīkst apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuri atgriezušies no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) ir noteicis kā valstis ar palielinātu COVID -19 izplatību, vai citām valstīm, no kurām atgriešanās saistīta ar plašu   sabiedriskā transporta plūsmu (lidostas utml.). Šādi darbinieki, izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā izglītojamajiem skola nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.
 6. Pirms organizē ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai klašu izglītojamajiem un viesskolotājiem, skola izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.
 7. Skola organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu (sākumskolas posms) vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie skolas ieejas vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes un sienām.

IV Epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana

 1. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām ārā. Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes.
 2. Klašu audzinātāji /skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be).
 3. Skolēniem jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas.
 4. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā jāizvieto 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļi.
 5.  Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru.
 6.  Jāierobežo tekstilizstrādājumu, kā, piemēram, tepiķi, spilveni, sēžammaisi u.tml. izmantošana izglītojamo rotaļu un atpūtas zonā.
 7. Regulāri, atbilstoši noteiktajām higiēnas prasībām, jāvēdina telpas vai jānodrošina laba mehāniskā ventilācija.
 8.  Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Tualetes telpu  un koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz reizi 3 stundās.
 9. Skolā darbiniekiem, skolēniem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietot skaidri salasāmu norādi ievērot 2 m distanci no pārējām personām.   Nepieciešamības gadījumā izvietot vizuālas distancēšanās norādes.
 10. Skolā ir jāizvieto visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”.
 11. Jānovērš izglītojamo drūzmēšanās skolas apkārtnē.
 12. Nepieļaut personu, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās tikai savā dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās tikai savā dzīvesvietā ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās tikai savā dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā), klātbūtni izglītības iestādē.
 13. Nepieļaut izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni skolā. Izglītojamo veselības novērtēšanu veic  nozīmēta persona ( dežurskolotājs, darbinieks, ieejot skolā, vai skolotājs, kurš vada pirmo mācību stundu), veicot vizuālu novērojumu un īsas pārrunas ar skolēnu vai skolēna vecākiem vai citādi. Dienesta viesnīcā esošajiem izglītojamajiem, dienesta viesnīcas skolotājs vismaz trīs reizes dienā novēro izglītojamo pašsajūtu – vizuāli, pārrunājot, mērot temperatūru vai nosakot elpošanas ritmu (ja elpošana pārsniedz 25 reizes minūtē, ir jāapsver aizdomas par elpošanas ceļu infekcijas slimību).
 14. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
 15. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.

V Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos

 1. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skola:
  1. 1.           izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamais šajā brīdī lieto kādu no elpceļu aizsegiem;
  2. 2.           sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna, vai arī nogādā izglītojamo mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
  3. 3.           izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
 2. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Šādi izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā skola nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.
 3. Iepriekšējos divos punktos minētajos gadījumos persona, kas konstatējusi aizdomas par akūtām elpceļu infekcijas slimībām, vispirms ziņo par šo faktu direktoram vai direktora vietniekam.
 4. Skola nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti izglītības iestādē un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.
 5. Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar Nautrēnu vidusskolu, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas izglītības skolas vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu skolai. Šādās situācijās skolā   ar vadītāja rīkojumu tiek noteikts vai nu IZM piedāvātais B modelis (tiek palielināts attālinātā mācību procesa īpatsvars) konkrētai klasei vai   ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu tiek noteikts C modelis ( mācības notiek attālināti) konkrētai klasei vai visai skolai. Direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē skolas dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis –Izglītības kvalitātes valsts dienestu(e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)par faktu, ja iestādei tiek noteikta karantīna.
 6. Ja kādai klasei/grupai vai visai skolai tiek noteikta attālinātā mācīšanās, obligātā vecuma izglītojamajiem - 1.-9.klašu izglītojamajiem dibinātāja noteiktajā kārtībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas.

VI Skolas apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 1. Skolu nedrīkst apmeklēt persona ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm.
 2. Skolai nepiederošai personai, t.sk., izglītojamo vecākiem, apmeklējot skolu, ir jāievēro distancēšanos 2 metru attālumā no citām personām un jādezinficē rokas.
 3. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid-19 inficētais, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar Covid -19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklētājus reģistrē direktora norīkota persona.
 4. Dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo tuvinieku apmeklējumos ievēro vispārējos piesardzības pasākumus – distancēšanos un roku dezinficēšanu. Apmeklējumu iepriekš jāsaskaņo ar skolu. Apmeklējumus organizē atsevišķā (apmeklētāju) telpā, vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona (izņēmuma gadījumā vairāki vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā).

VII Komunikācija un atbildības

 1. Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar kārtību ir klašu audzinātāji. Visiem izglītojamo vecākiem klātienē vai citā saziņas veidā līdz 2020.gada 26.augustam tiek izsniegta Vecāku infolapa par 2020./2021.mācību gadu (1.pielikums ). No vecākiem 1.septembrī tiek saņemti apliecinājumi (2.pielikums) par to, ka viņu bērns nav inficēts ar Covid -19 un, ka viņu bērns neradīs infekcijas riskus citiem.
 2. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ieviešanu un koordinēšanu ir direktors un struktūrvienības vadītājs.
 3. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ievērošanu (distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana) ir dabaszinību laborants un struktūrvienības vadītājs,bet par dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanu – saimnieciskās daļas vadītājs.
 4. Atbildīgais par izglītojamo veselības stāvokļa novērošanu ir:
  1. 1.mācību procesa laikā - direktora vietnieks vai struktūrvienības vadītājs;
  2. 2.ārpusstundu pasākumu laikā – direktora vietnieks vai struktūrvienības vadītājs;
  3. 3. dienesta viesnīcā – dienesta viesnīcas vadītājs ( nakts laikā – auklis).
 5. Izglītības iestādes komunikācijas kanāli:
  1. 1. ar izglītojamajiem ir: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platforma- e-klase, skolas mājas lapa - atbildīgi klašu audzinātāji,
  2. 2.ar izglītojamo vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem ir: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platforma- e-klase, skolas mājas lapa - atbildīgi klašu audzinātāji;
  3. 3.ar dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir skolas direktors.

VIII Noslēguma jautājumi

 1. Kārtība stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri. Situācijā, kad valstī epidemioloģiskā drošība COVID 19 infekcijas izplatībai nebūs jānodrošina, kārtība atceļama ar skolas direktora rīkojumu.

Direktors:                       A.Ludborža

 

 

 

 

Nautrēnu vidusskolas direktoram

Es,_________________________________(viena no vecākiem vārds, uzvārds)

apliecinu, ka man un manas ģimenes locekļiem, t.sk., manam(iem) bērnam(iem) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 1. nav medicīniski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19;
 2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesam atzīti par kontaktpersonu1 ar Covid-19 inficētai personai;
 3. pēdējo 14 dienu laikā neesam bijuši ārvalstīs, kā arī neesam kontaktējušies  ar personām, kuras bijušas ārvalstīs;

Apliecinu, ka manam(iem) bērnam(iem) nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums).

 

 

01.09.2020.                                                                   ______________________

                                                                                               /paraksts/

Template Design Joomla