Nautrēnu

vidusskola

Vecākiem

Video lekcijas vecākiem: psihoemocionālais un pedagoģiskais atbalsts vecākiem bērnu un pusaudžu audzināšanas procesā

Piedāvājam vecākiem video lekcijas par dažādām bērnu un pusaudžu audzināšanas un emocionālās veselības jautājumiem

Jaunākais vecums (no dzimšanas līdz skolai)

 1. 1.Vecāku patiesa klātbūtne

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=391487273&album=2020

Lektore: Aina Poiša, ģimenes psihoterapeite

 1. 2.Mazais tirāns – ko darīt? Robežu noteikšana – drošība, harmonija

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=320458356&album=2019

Lektore: Gunita Kleinberga, Mag. Psych., Marte Meo terapeite, kognitīvi biheiviorālā terapeite

 1. 3.Kā cilvēka smadzenes attīstās bērna vecumā

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=365478599&album=2019

Lektors: Ņikita Bezborodovs, bērnu psihiatrs

 1. 4.Kā attīstīt bērnā emocionālo inteliģenci. Dzīves vērtību scenāriju izvēle

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=397144541&album=2020

Lektore: Aina Poiša, ģimenes psihoterapeite

 1. 5.Sociālo, sadzīves un pašapkalpošanās prasmju attīstība. Kā izvairīties no hiperaprūpes

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=321717001&album=2019

Lektore: Gunita Kleinberga, Mag. Psych., Marte Meo terapeite, kognitīvi biheiviorālā terapeite

 1. 6.Kā sagatavot bērnu pārmaiņām viņa dzīvē?

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=325596417&album=2019

Lektore: Gunita Kleinberga, Mag. Psych., Marte Meo terapeite, kognitīvi biheiviorālā terapeite

Montesori pedagoģijas elementi mājas vidē

 1. 1.Izveido savas ģimenes mājas likumus!

Lektore: Zane Baltgaile, Montesori asociācijas priekšsēdētāja, Montesori pedagoģe. https://www.zrkac.lv/video.php?vid=425102636&album=2020

 1. 2.Atbalsti sava bērna rakstītprasmi un lasītprasmi!

Lektore: Zane Baltgaile, Montesori asociācijas priekšsēdētāja, Montesori pedagoģe. https://www.zrkac.lv/video.php?vid=417517378&album=2020

 1. 3.Iesaisti bērnu praktiskās nodarbēs!

Lektore: Zane Baltgaile, Montesori asociācijas priekšsēdētāja, Montesori pedagoģe. https://www.zrkac.lv/video.php?vid=415416227&album=2020

 1. 4.Iekārto bērnam piemērotu vidi!

Lektore: Zane Baltgaile, Montesori asociācijas priekšsēdētāja, Montesori pedagoģe. https://www.zrkac.lv/video.php?vid=410084087&album=2020

 1. 5.Iepazīsti klusumu un mākslu kopā ar bērnu!

Lektore: Zane Baltgaile, Montesori asociācijas priekšsēdētāja, Montesori pedagoģe https://www.zrkac.lv/video.php?vid=425791488&album=2020

Sākumskolas vecums

 1. 1.Bērnu savstarpējās attiecības sākumskolā

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=383541932&album=2020

Lektore: Gunita Kleinberga, Mg.psych., Kognitivi biheiviorala terapeite, Marte Meo terapeite

 1. 2.Paņēmieni bērna atbalstīšanai, vadīšanai un strukturēšanai

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=378239237&album=2019

Lektore: Inese Lapsiņa, kognitīvi biheiviorālā terapeite, programmas STOP 4-7 trenere

 1. 3.Bērna patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstība un motivācijas veidošana

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=371851541&album=2019

Lektore: Gunita Kleinberga, Mg.psych., Kognitivi biheiviorala terapeite, Marte Meo terapeite

Pusaudžu vecums

 1. 1.Ēšanas un uzvedības traucējumi pusaudžiemhttps://www.zrkac.lv/video.php?vid=489315104&album=2020

       Lektore: Inta Zīle, ārste - psihoterapeite, LU Medicīnas fakultātes pasniedzēja

 1. 2.Pusaudzis un problēmu risināšanas prasmeshttps://www.zrkac.lv/video.php?vid=483439778&album=2020

Lektore: Līga Bērziņa, Uzvediba.lv un biedrības “Latvijas Autisma apvienība” vadītāja

 1. 3.Pusaudžu depresija un vielu lietošanahttps://www.zrkac.lv/video.php?vid=473790119&album=2020

     Lektore: Inta Zīle, ārste - psihoterapeite, LU Medicīnas fakultātes pasniedzēja

Dabaszinību eksperimenti, kursus vecāki var veikt mājas apstākļos kopā ar bērniem

 1. 1.Dabaszinību eksperimenti (X) Magnēti

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=428484460&album=2020

 1. 2.Dabaszinību eksperimenti (IX) Zemes iekšējā uzbūve. Vulkāni un zemestrīces.

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=427626506&album=2020

 1. 3.Dabaszinību eksperimenti (VIII) Berzes spēks

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=417526983&album=2020

 1. 4.Dabaszinību eksperimenti (VI) Rotācijas kustība

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=415432666&album=2020

 1. 5.Dabaszinību eksperimenti (VII) Varavīksne

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=415438199&album=2020

 1. 6.Dabaszinību eksperimenti (V) Skaņa

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=412684025&album=2020

 1. 7.Dabaszinību eksperimenti (IV) Augi. Augu augšanai nepieciešamie apstākļi.

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=410111687&album=2020

 1. 8.Dabaszinību eksperimenti (II) Kāpēc mainās gadalaiki? Kāpēc mainās diena un nakts?

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=407539133&album=2020

 1. 9.Dabaszinību eksperimenti (I) Kā pētīt nedzīvus objektus? Temperatūras mērīšana

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=407538147&album=2020

 1. 10.Dabaszinību eksperimenti (III) Dabiskās ūdenstilpes. Upes

https://www.zrkac.lv/video.php?vid=407543666&album=2020

Nautrēnu vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri

KĀRTĪBA

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta

2020.gada noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

un Rēzeknes novada pašvaldības Domes 20.08.2020 lēmumu

I Vispārīgie jautājumi

 1. Kārtība nosaka, kā Nautrēnu vidusskolā tiek organizēts mācību process Covid-19 infekcijas laikā, kā arī, kā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi.
 2. Kārtība ir saistoša visiem skolas   darbiniekiem, izglītojamajiem izglītojamo vecākiem, kā arī citām personām, kas apmeklē skolu.

II Mācību procesa norise

 1. Mācību process Nautrēnu vidusskolā   noris atbilstoši izglītības iestādē noteiktajam mācību priekšmetu un stundu sarakstam, kā arī noteiktajam zvanu sarakstam, kurš atsevišķām klasēm var atšķirties.
 2. Mācību process norit klātienē ( Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) piedāvātais A modelis), respektīvi 1.-6.klasēm mācību process norit tikai izglītības iestādē, bet 7.-12.klasēm līdz vienai dienai nedēļā var paredzēt mācības patstāvīgi, t.sk., attālināti. Par attālinātā mācību procesa konkrētu dienu 7.-12.klasēs lemj pedagogi sanāksmē pie skolas direktora un skolēniem tiek paziņots vismaz nedēļu iepriekš, informācija ir atrodama gan uz stenda pie mācību priekšmetu un stundu saraksta, gan e-klasē. Attālinātais mācību process   notiek, ievērojot prasības, kas noteiktas izglītības iestādes vadītāja 2020.gada
 3. Lai ierobežotu kontaktēšanos klasei (apvienotajai klašu grupai, grupai) ar citu klasi apvienoto klašu grupu, grupu),:
  • 1.skolā   mācību stundas tiek organizētas pa klasēm nevis kabinetiem, izņemot mācību procesa nepieciešamību (sporta, tehnoloģiju praktiskās nodarbības, informātika, laboratorijas, pētnieciskie darbi utml.);
  • 2.starpbrīžus blakus telpu klasēm organizē atsevišķā laikā, lai kontaktēšanās starp blakus telpu izglītojamajiem neilgtu vairāk par 5 minūtēm;
  • 3.starpbrīžos izglītojamajiem pārsvarā uzturēties savas klases telpās, tomēr, lai netraucētu telpu vēdināšanai;
  • 4.pagarinātās dienas grupās tiek uzņemti tie bērni, kuriem nav iespēju uzreiz doties uz mājām, savukārt grupās esošie atrodas blakus telpās, konkrētā telpā atrodoties tikai vienai klasei (apvienoto klašu grupai);
  • 5.interešu izglītības nodarbībās maksimāli ievērot distancēšanos, distancēšanās neattiecas uz interešu izglītību, kas saistīti ar šādām jomām - teātris, dejotāji un orķestra mūziķi.
 4. Pedagogs   vai cits darbinieks skolas teritorijā, arī mācību stundu laikā, ievēro 2 metru distanci no skolēna, pieļaujot mazāku distanci sākumskolas posmā (vienam skolotājam, kurš konkrētā klasē vada vairāk kā 50% mācību stundu) ne ilgāk kā 10 minūtes.
 5. Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas skolā, vecākiem ir jāinformē iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
 6. Sporta treniņi (nodarbības) notiek, ievērojot, ka to norisē vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 30 personas un, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības.
 7. Skolas darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts attiecīgais marķējums uz grīdas.

III Izglītojamo nokļūšana uz/no skolu, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi

 1. Ja izglītojamais ceļā uz/ no skolu izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases (grupas) biedrus, izglītojamie lieto sejas maskas vai citus elpceļus aizturošus materiālus ( lakati, šalles utml.).
 2. Ēdināšanu organizēt tā, lai ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena klase (apvienotā klašu grupa, grupa) vismaz 2 metru attālumā viena no otras. Ja tas nav iespējams, organizēt ēdināšanu papildus telpās vai papildus laikos, vai nodrošināt, ka ēdināšanas laikā dažādas klases blakus atrodas ne vairāk kā 10 minūtes.
 3. Nodrošināt, ka visi pasākumi skolā notiek katrai klasei (apvienoto klašu grupai, grupai) atsevišķi.
 4. Gultas skolas dienesta viesnīcā izvieto 2 m attālumā vienu no otras. Tuvāk drīkst atrasties gultas, kurās guļ vienas klases (grupas) izglītojamie. Dienesta viesnīcas izglītojamajiem patstāvīgās mācīšanās process, kā arī dažādi pasākumi notiek, ievērojot 2 m distanci no dažādu klašu (klašu grupu, grupu) izglītojamajiem.
 5. Skolu nedrīkst apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuri atgriezušies no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) ir noteicis kā valstis ar palielinātu COVID -19 izplatību, vai citām valstīm, no kurām atgriešanās saistīta ar plašu   sabiedriskā transporta plūsmu (lidostas utml.). Šādi darbinieki, izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā izglītojamajiem skola nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.
 6. Pirms organizē ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai klašu izglītojamajiem un viesskolotājiem, skola izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.
 7. Skola organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu (sākumskolas posms) vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie skolas ieejas vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes un sienām.

IV Epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana

 1. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām ārā. Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes.
 2. Klašu audzinātāji /skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be).
 3. Skolēniem jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas.
 4. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā jāizvieto 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļi.
 5.  Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru.
 6.  Jāierobežo tekstilizstrādājumu, kā, piemēram, tepiķi, spilveni, sēžammaisi u.tml. izmantošana izglītojamo rotaļu un atpūtas zonā.
 7. Regulāri, atbilstoši noteiktajām higiēnas prasībām, jāvēdina telpas vai jānodrošina laba mehāniskā ventilācija.
 8.  Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Tualetes telpu  un koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz reizi 3 stundās.
 9. Skolā darbiniekiem, skolēniem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietot skaidri salasāmu norādi ievērot 2 m distanci no pārējām personām.   Nepieciešamības gadījumā izvietot vizuālas distancēšanās norādes.
 10. Skolā ir jāizvieto visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”.
 11. Jānovērš izglītojamo drūzmēšanās skolas apkārtnē.
 12. Nepieļaut personu, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās tikai savā dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās tikai savā dzīvesvietā ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās tikai savā dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā), klātbūtni izglītības iestādē.
 13. Nepieļaut izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni skolā. Izglītojamo veselības novērtēšanu veic  nozīmēta persona ( dežurskolotājs, darbinieks, ieejot skolā, vai skolotājs, kurš vada pirmo mācību stundu), veicot vizuālu novērojumu un īsas pārrunas ar skolēnu vai skolēna vecākiem vai citādi. Dienesta viesnīcā esošajiem izglītojamajiem, dienesta viesnīcas skolotājs vismaz trīs reizes dienā novēro izglītojamo pašsajūtu – vizuāli, pārrunājot, mērot temperatūru vai nosakot elpošanas ritmu (ja elpošana pārsniedz 25 reizes minūtē, ir jāapsver aizdomas par elpošanas ceļu infekcijas slimību).
 14. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
 15. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.

V Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos

 1. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skola:
  1. 1.           izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamais šajā brīdī lieto kādu no elpceļu aizsegiem;
  2. 2.           sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna, vai arī nogādā izglītojamo mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
  3. 3.           izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
 2. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Šādi izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā skola nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.
 3. Iepriekšējos divos punktos minētajos gadījumos persona, kas konstatējusi aizdomas par akūtām elpceļu infekcijas slimībām, vispirms ziņo par šo faktu direktoram vai direktora vietniekam.
 4. Skola nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti izglītības iestādē un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.
 5. Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar Nautrēnu vidusskolu, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas izglītības skolas vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu skolai. Šādās situācijās skolā   ar vadītāja rīkojumu tiek noteikts vai nu IZM piedāvātais B modelis (tiek palielināts attālinātā mācību procesa īpatsvars) konkrētai klasei vai   ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu tiek noteikts C modelis ( mācības notiek attālināti) konkrētai klasei vai visai skolai. Direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē skolas dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis –Izglītības kvalitātes valsts dienestu(e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)par faktu, ja iestādei tiek noteikta karantīna.
 6. Ja kādai klasei/grupai vai visai skolai tiek noteikta attālinātā mācīšanās, obligātā vecuma izglītojamajiem - 1.-9.klašu izglītojamajiem dibinātāja noteiktajā kārtībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas.

VI Skolas apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 1. Skolu nedrīkst apmeklēt persona ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm.
 2. Skolai nepiederošai personai, t.sk., izglītojamo vecākiem, apmeklējot skolu, ir jāievēro distancēšanos 2 metru attālumā no citām personām un jādezinficē rokas.
 3. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid-19 inficētais, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar Covid -19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklētājus reģistrē direktora norīkota persona.
 4. Dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo tuvinieku apmeklējumos ievēro vispārējos piesardzības pasākumus – distancēšanos un roku dezinficēšanu. Apmeklējumu iepriekš jāsaskaņo ar skolu. Apmeklējumus organizē atsevišķā (apmeklētāju) telpā, vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona (izņēmuma gadījumā vairāki vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā).

VII Komunikācija un atbildības

 1. Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar kārtību ir klašu audzinātāji. Visiem izglītojamo vecākiem klātienē vai citā saziņas veidā līdz 2020.gada 26.augustam tiek izsniegta Vecāku infolapa par 2020./2021.mācību gadu (1.pielikums ). No vecākiem 1.septembrī tiek saņemti apliecinājumi (2.pielikums) par to, ka viņu bērns nav inficēts ar Covid -19 un, ka viņu bērns neradīs infekcijas riskus citiem.
 2. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ieviešanu un koordinēšanu ir direktors un struktūrvienības vadītājs.
 3. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ievērošanu (distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana) ir dabaszinību laborants un struktūrvienības vadītājs,bet par dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanu – saimnieciskās daļas vadītājs.
 4. Atbildīgais par izglītojamo veselības stāvokļa novērošanu ir:
  1. 1.mācību procesa laikā - direktora vietnieks vai struktūrvienības vadītājs;
  2. 2.ārpusstundu pasākumu laikā – direktora vietnieks vai struktūrvienības vadītājs;
  3. 3. dienesta viesnīcā – dienesta viesnīcas vadītājs ( nakts laikā – auklis).
 5. Izglītības iestādes komunikācijas kanāli:
  1. 1. ar izglītojamajiem ir: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platforma- e-klase, skolas mājas lapa - atbildīgi klašu audzinātāji,
  2. 2.ar izglītojamo vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem ir: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platforma- e-klase, skolas mājas lapa - atbildīgi klašu audzinātāji;
  3. 3.ar dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir skolas direktors.

VIII Noslēguma jautājumi

 1. Kārtība stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri. Situācijā, kad valstī epidemioloģiskā drošība COVID 19 infekcijas izplatībai nebūs jānodrošina, kārtība atceļama ar skolas direktora rīkojumu.

Direktors:                       A.Ludborža

 

 

 

 

Nautrēnu vidusskolas direktoram

Es,_________________________________(viena no vecākiem vārds, uzvārds)

apliecinu, ka man un manas ģimenes locekļiem, t.sk., manam(iem) bērnam(iem) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 1. nav medicīniski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19;
 2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesam atzīti par kontaktpersonu1 ar Covid-19 inficētai personai;
 3. pēdējo 14 dienu laikā neesam bijuši ārvalstīs, kā arī neesam kontaktējušies  ar personām, kuras bijušas ārvalstīs;

Apliecinu, ka manam(iem) bērnam(iem) nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums).

 

 

01.09.2020.                                                                   ______________________

                                                                                               /paraksts/

Saistošo noteikumu grozījumi

Rēzeknes novada dome turpina sniegt atbalstu novadā deklarētajām ģimenēm ar bērniem

Publicēts 16.04.2020  www.rezeknesnovads.lv

Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģimenēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes novada pašvaldībā un kuras neatbilst maznodrošinātās, trūcīgās, daudzbērnu vai audžuģimeņu kritērijiem.

Šādos gadījumos pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādē apmērs ir EUR 1,00 dienā vienam bērnam. Šī summa tiks izmaksāta par katru mācību dienu, kurā bērns ir apguvis izglītības programmu attālināti, sākot no 13. marta. Ja bērns klātienē apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, tad uz pabalsta piešķiršanu nevar pretendēt.

Lai saņemtu pabalstu, vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz rakstisks iesniegums Sociālajā dienestā, kurā pamatota pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes nodrošinājumā, ko radījusi ārkārtējā situācija. Iesniegumu var iesniegt attālināti vai iemest pagastu pastkastēs.

Uz šo pabalstu nevarēs pretendēt novadā deklarētās maznodrošinātās, trūcīgās, daudzbērnu vai audžuģimenes, kuras jau tuvākajā laikā saņems pārtikas pakas. Šobrīd pārtikas pakām pieteikušās 1208 ģimenes. Paku iegādei šobrīd tiek veikts iepirkums, par martu un aprīli tiks piegādātas pakas EUR 28 eiro vērtībā, savukārt maijā tiks piegādātas pakas atbilstoši ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikam un nosacījumiem.

Šāda veida atbalsts ģimenēm ir spēkā uz ārkārtējās situācijas saistībā ar Covid-19 izplatību spēkā esamības laiku.

Informāciju sagatavoja:

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Diāna Selecka

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: 64607198, 26531297

VIII.1 Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību

44.Noteikt, ka ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību, pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē tiek piešķirts natūrā – pārtikas pakas veidā - atbilstoši šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5.apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem.

44.2 Pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē apmērs ir 1,00 euro dienā vienam bērnam.

44.3 Pārtikas paku piegādes regularitāte - vienu reizi divās nedēļās.

44.Sociālais dienests sagatavo bērnu sarakstus, kuriem nepieciešams nodrošināt pārtikas paku piegādi, un pašvaldības pagastu apvienības nodrošina pārtikas paku piegādi ģimenēm.

44.5 Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģimenēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes novada pašvaldībā, un kuras neatbilst šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5.apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem. Šādos gadījumos:

44.1. pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē apmērs ir 1,00 euro dienā vienam bērnam;

44.2.  lai saņemtu pabalstu, vecāki (likumiskie pārstāvji) iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, kurā pamato pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes nodrošinājumā, ko radījusi ārkārtas situācija;

44.3.  pabalstu šo Noteikumu 44.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā piešķir naudā, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto kontu.”

2. papildināt ar  XVII. nodaļu ar 79.punktu šādā redakcijā:

“79. Saistošo noteikumu VIII.1 nodaļa ir spēkā uz ārkārtējās situācijas saistībā ar Covid-19 izplatību spēkā esamības laiku.”

Saite ar dokumentiemi: https://drive.google.com/open?id=187-30rAXgnDGhI4vQzPfBja00a_ui1Ho

Par psihoemocionālā atbalsta iespējām dažādām grupām

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm.

Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi pieejamos resursus par iespējām gūt psihoemocionālo palīdzību dažādām sabiedrības grupām - no skolēniem un jauniešiem līdz pedagogiem un vecākiem, kā arī par iespējām saņemt garīgu atbalstu:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4025-atbalsts-nedrosa-bridi

Tajā ir gan krīzes tālruņi, gan kontakti vardarbībā cietušajiem, pie tam ir iespēja ne tikai zvanīt, bet sūtīt e-pastu vai risināt sasāpējušos jautājumus Skype. Apkopotie resursi ir bez maksas.

Lūdzam izsūtīt šo informāciju sev pieejamām sabiedrības grupām.

Vēlam izturību un veselību!

Ar cieņu
Dzintra Mergupe-Kutraite

IZM Biežāk uzdotie jautājumi par attālinātām mācībām

Sveiki!

IZM regulāri parādās dažādi jautājumi un atbildes par attālināto procesu un līdz ar to, saistītajiem pasākumiem

Var uzdot arī savus interesējošos jautājumus  https://izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-attalinatam-macibam

Biežāk uzdotie jautājumi par attālinātām mācībām

Kā šobrīd notiek privātstundas?

Klātienē privātstundas nenotiek. Privātstundu skolotāji, protams, var mācīt bērnus attālināti, izmantojot tiešsasites mācību rīkus pāc saviem ieskatiem.


Kā mazākiem bērniem paskaidrot, kāpēc jāievēro īpašs dzīvošanas un mācīšanās režīms?

Ieteikums iepazīties ar aktuālo informāciju par Covid-19 Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, un skaidrot šo situāciju bērnam. Te arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas padomi: https://youtu.be/oLG1tSt4xSg


Kā rīkoties, ja interneta pieslēgums, īpaši laukos, neiztur slodzi, ko rada daudzi vienlaicīgi pieslēgumi?

Attālinātās mācības nenozīmē tikai to, ka skolēnam visu laiku jādarbojas tīmeklī, ir iespējami arī patstāvīgi veicami uzdevumi, projekti. Skolām ir aicinājums mācības plānot tā, lai visiem skolēniem vienlaikus nebūtu jāstrādā tiešsaistē un vienā vietnē. Ja interneta pieslēgums neiztur slodzi, var pievērsties individuālam darbam, sazināties ar skolotāju pa telefonu un pēc brīža mēģināt vēlreiz pieslēgties tiešsaistes resursam. Vairāk par attālinātām mācībām https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Kā rīkoties strādājošiem vecākiem, kam ir pamatskolas bērns?

Iedrošināt bērnu mācīties individuāli, ik dienu pārrunāt veicamos uzdevumus, sazināties ar skolotāju. Vecāku atbalsts ir būtisks, lai attālinātās mācības izdotos. Vairāk par mācībām attālināti https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Vai ir pieejamas IZM rekomendētas ikdienas darba plāna lapas bērniem? Ko var aizpildīt paši un ar vecāku palīdzību?

Skolotāji veido mācību plānu dienai, nedēļai, iepazīstina ar to skolēnus. Iespējas, kā plānot dienu, ir dažādas. Vairāk par mācībām attālināti https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Kā rīkoties skolotājiem, kuriem nav atbilstošu datoru/planšetu, legālu (par maksu iegādātu) datorprogrammu un pietiekama interneta pieslēguma, lai mācītu attālināti?

Pārrunāt situāciju ar skolas vadību un meklēt risinājumus attālinātu mācību nodrošināšanai, tostarp – ar skolas datortehnikas un datorprogrammu izmantošanu. Attālinātas mācības ietver arī saziņu ar skolēniem un vecākiem pa tālruni, turklāt, nepieciešamības gadījumā, var izmantot arī drukātas darba lapas, sevišķi sākumskolā.


Kādi būtu padomi skolotājiem, kas vada on line mācību stundas?

Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas ir pieejamas https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati. Dažādi eksperti sociālajo tīklos arī dalās ar vērtīgiem ieteikumiem, piemēram, laba ir Katrīnas Ošlejas pieredze https://www.facebook.com/katrina.osleja


Kur vērsties, lai bērns varētu saņemt ierīci priekš mācībām? Kas būtu jaizpilda, lai saņemtu? Ir tā, ka meitai 7. klasē nav ierīces, lai varētu attālināti mācīties.

Izglītības un zinātnes ministrijas nesen veiktajā aptaujā noskaidrots, ka Latvijā ir aptuveni 3% skolēnu, kuriem mājās nav ne datora, ne viedtālruņa ar interneta pieslēgumu, kas rada grūtības šiem skolēniem piedalīties attālinātajās mācībās. Lai šo jautājumu risinātu, IZM uzrunāja privātos partnerus, kuri pauduši atbalstu viedierīču nodrošinājumam skolēniem attālinātā mācību procesa īstenošanai. Mobilo pakalpojumu operators “Latvijas Mobilais telefons” piedāvā skolēniem 2266 viedierīces, savukārt uzņēmums “’BITE Latvija” – 3000 viedierīču. Abi operatori nodrošinās šīm iekārtām arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu.

Tātad, skolas ir lūgušas sniegt informāciju par bērniem, kuriem mājās nav viedierīču. Ja kāds no vecākiem nav aptaujāts un bērnam mājās nav ierīču, lai mācītos attālināti, jāsazinās ar skolu un jāinformē par to, vienojoties par tālāko rīcību.

Šīs nedēļas laikā (23.03.-27.03.2020.) notiek viedierīču piegāde, kuru skolām organizē LMT un BITE.


Kas, lūdzu, nosaka stundu plānojumu attālinātajā mācību procesā?

Stundu plānojumu nosaka skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem.


Vai skola drīkst noteikt, ka 1. - 5. klasei dienā tikai 3 mācību stundas, ja parasti ir vairāk? Vai visām skolām nav vieni noteikumi?

Skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem nosaka attālinātu mācību plānojumu. Vispārējs ieteikums ir attālināto mācību laikā plānot apgūstamo vielu mazākā apjomā. Vairāk par attālinātām mācībām https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Man ir divi bērni, kuri mācās 2. un 4. klasē. Tā kā mācību gads no 23. marta tiks turpināts attālināti un bērni tiks ēdināti mājās, vai vecākiem tiks kompensēta pusdienu maksa, ko bērni saņem skolā mācību laikā?

Valsts budžeta līdzekļus aprēķina, piešķir un izlieto to skolēnu ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Šo finansējumu attālināto mācību laikā nav plānots pārskaitīt vecākiem.

Tā kā valstī izsludināta ārkārtas situācija līdz 14.aprīlim un ir pārtraukts mācību process klātienē, skolām nav iespēju turpināt nodrošināt 1-4.klašu bērniem brīvpusdienas. Valsts budžeta līdzekļi par martu un aprīli tiks pārrēķināti atbilstoši noteiktajam mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikam un brīvdienu laikam.

Valdība ir pieņēmusi vairākus svarīgus lēmumus, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem un darbiniekiem saistībā ar COVID-19 radīto krīzi. Plašāka iespēja par atbalstu Finanšu ministrijas tīmekļvietnē: https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/

Tāpat ģimenes nepieciešamības gadījumā aicinātas vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā, kas sniedz materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijās nonākušām ģimenēm. Informācija publiskajā telpā liecina, ka pašvaldības jau sākušas palīdzības sniegšanu (piemēram, Daugavpils pilsētas dome pieņēmusi lēmumu bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ārkārtējas situācijas laikā nodrošināt bezmaksas ēdināšanu apstākļos, kad skolās nenotiek mācību process un daudzi bērni neapmeklē arī bērnudārzus: https://ej.uz/ueub )


Esmu studente. Kādus kritērijus ir jāievēro un jāizpilda, lai iegūtu datoru mācību procesa nodrošināšanai attālināti, mājās.

Viedierīces attālināta mācību procesa nodrošināšanai saņems vispārizglītojošo skolu skolēni, par kuriem skolas sniedza informāciju, ka skolēniem šādu ierīču nav, lai mācītos.
IZM aicina izmantot personīgo datoru studijām attālināti. Ja tāda nav, aicinām vērsties augstskolā labākā risinājuma atrašanai. Ja tomēr neizdodas vienoties, lūdzam rakstīt atkārtoti, nosaucot augstskolu un studiju programmu. Šobrīd no valsts puses nav paredzēta portatīvo datoru piešķiršana studējošiem.


Kas pieejams bez maksas vietnē Uzdevumi.lv?

Reģistrēšanās portālā Uzdevumi.lv, pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos (teorija, uzdevumi un testi), kā arī elektronisko pārbaudes darbu veidošana un skolēnu rezultāti skolotājiem un pārbaudes darbu saņemšana/izpilde skolēniem ir pieejama bez maksas.

Papildus tiek piedāvāts maksas pakalpojums PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā un pieeju iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumiem. Skolotājiem ar PROF pakalpojumu ir iespēja veidot un publicēt skolēniem savus mācību priekšmetus.

Pieslēdzot PROF vairākām klasēm, skolas skolotājiem vai visai skolai tiek piešķirta atlaide. Šajā gadījumā tiek slēgts līgums un pakalpojumu apmaksā novads vai pašvaldība, kā arī to ir iespējams apmaksāt no valsts mērķdotācijām mācību līdzekļiem, ko arī daudzas skolas jau izmanto.

Portālā privātpersonām šobrīd ir pieejami divi PROF pieslēguma veidi:
• PROF pastāvīgais pieslēgums: ik pēc 30 dienām tiek automātiski pagarināts PROF pieslēgums un no lietotāja norādītās bankas kartes tiek pārskaitīta apmaksa 5,00 € apmērā (par PROF 30 dienām), līdz brīdim, kad lietotājs abonementu atslēdz vai tiek mainīti/dzēsti bankas kartes dati.
• PROF uz gadu: Pēc vienreizējas 30,00 € apmaksas PROF pakalpojums lietotājam tiek pieslēgts uz 365 dienām no pieslēgšanas brīža.