Nautrēnu

vidusskola

Atbalsts skolēniem

Projekta apraksts

Eiropas Sociālā fonda projekts
„Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautojauniešu atbalsta sistēmas izveidei"
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)
Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana" ietvaros.


Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte.
Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 3.janvāris – 2013.gada 31.decembris.
Projekta virsmērķis ir izstrādātās atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaitu 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs, veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta tiešais mērķis ir izzināt, modelēt, aprobēt un izvērtēt sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 13 – 25 gadus veciem jauniešiem 15 pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī veicinātu viņu profesionālās ievirzes izglītību un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmu un paaugstinot projektā iesaistītā personāla kompetences līmeni.

Sadarbības partneri:
– augstākās izglītības iestādes: Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmija, Latvijas Kristīgā akadēmija.
– pašvaldības: Rīgas pilsētas pašvaldība, Iecavas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Aglonas novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība. Liepājas pilsētas pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība.
– nevalstiskās organizācijas: Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei", Latvijas Sociālo pedagogu asociācija, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO" , Latvijas bērnu psihiatru asociācija.
– IZM Valsts izglītības satura centrs.

Projekta administrācija:
- projekta vadītāja: Gunta Kraģe,
- projekta satura koordinatore: Dita Nīmante,
- projekta sadarbības koordinatore: Linda Daniela,
- projekta vadītāja asistents: Juris Leškovičs.
Projekta īstenošanā ir iesaistīti 27 sadarbības partneri, ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi.
Augstākās izglītības iestādes:
-Daugavpils Universitāte;
-Latvijas Kristīgā akadēmija;
-Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;
-Liepājas Universitāte;
-Rēzeknes Augstskola;
-Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmija.
Pašvaldības:
-Aglonas novada pašvaldība;
-Daugavpils pilsētas pašvaldība;
-Garkalnes novada pašvaldība;
-Iecavas novada pašvaldība;
-Jelgavas novada pašvaldība;
-Krāslavas novada pašvaldība;
-Liepājas pilsētas pašvaldība;
-Preiļu novada pašvaldība;
-Rēzeknes novada pašvaldība;
-Rēzeknes pilsētas pašvaldība;
-Rīgas pilsētas pašvaldība;
-Saldus novada pašvaldība;
-Skrundas novada pašvaldība;
-Smiltenes novada pašvaldība;
-Valmieras pilsētas pašvaldība.

Nevalstiskās organizācijas:

-Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei";
-Latvijas bērnu psihiatru asociācija;
-Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO";
-Latvijas Skolu psihologu asociācija;
-Latvijas Sociālo pedagogu asociācija.

Vairāk par šo projektu lasiet mājas lapā http://www.atbalsts.lu.lv/

Noteikumi Nautrēnu nvidusskolā

Drošība, atbildība, cieņa (lejuplādei)

Informācija vecākiem

 

INFORMĀCIJA SKOLĒNU VECĀKIEM

Nautrēnu vidusskola 2013./2014.m.g. realizē Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei"
(Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

Programmas mērķi:
1. Veicināt pozitīvu uzvedību
2. Attīstīt emocionālo inteliģenci
3. Veicināt lasītprasmi

Ieguvumi:
1. Bērni labāk uzvedīsies, sapratīsies ar skolotājiem un vienaudžiem
2. Bērni iemācīsies risināt problēmas
3. Līdz ar to bērni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki
4. Bērni iemācīsies būt labi draugi
5. Bērni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus

Programmai ir 5 galvenās sastāvdaļas:
1. Atbalsts pozitīvai uzvedībai (visai skolai)
2. Emocionāli sociālā audzināšana (visās vecuma grupās)
3. Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai (5.-7.klasei)
4. Karjeras atbalsta programma (7. – 9. klasei)
5. Skolēnu un studentu sadarbības programma "Lakstīgala"

Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU):
1. Skolā ir skaidri uzvedības noteikumi
2. Visi noteikumi ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu
3. Skolēni kopā ar skolotājiem mācīsies uzvedības noteikumus
4. Skolēni varēs saņemt apbalvojumus par pozitīvo uzvedību
5. Visi skolas darbinieki vienoti reaģēs uz noteikumu pārkāpumiem

Lūgums vecākiem: lai programma īstenotos mūsu skolā,
1. Jūs saņemsiet regulāru informāciju (piemēram, skolas mājas lapā, e-klasē)
2. Lūdzam Jūs iedrošināt savus bērnus ievērot noteikumus, pārrunāt tos mājās, sadarboties ar skolotājiem
3. Aicinām kontaktēties ar skolu, ja Jums rodas kādas raizes

APU ieviešana skolā
1. Ir izveidota APU komanda pozitīvās uzvedības programmas ieviešanai
2. Visi skolas darbinieki direktora vadībā mācās pozitīvas uzvedības ieviešanas principus skolā
3. Ar 1. septembri visi skolēni ir iepazīstināti ar jaunajiem pozitīvas uzvedības noteikumiem skolā
4. Vēlamā uzvedība tiks iemācīta un apbalvota

Vairāk par šo projektu lasiet mājas lapā http://www.atbalsts.lu.lv/