Nautrēnu

vidusskola

Pedagogu konkurētspējas veicināšana

Kvalitātes pakāpes

Nautrēnu vidusskolas un Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskolas skolotāju kvalitātes pakāpes

 

4.kvalitates pakāpe:

Anita Žogota, Nellija Žogota, Valentīna Turlaja, Ineta Melne, Veronika Dundure, Anita Turlaja

 

2., 3.kvalitātes pakāpe:

Anna Garanča, Ruta Krišāne, Ingūna Ludborža, Aelita Mūrniece, Elza Mače, Marija Mazure, Inguna Pašāne, Irēna Rancāne, Ivars Rjabovskis, Ināra Rjabovska, Elīna Sjakste, Mārīte Zubko. Rudīte Vaišļa, Sandra Opincāne, Anita Apeine, Dace Barkāne, Inga Kroiče, Agrita Šķestere -Kambala, Oļegs Žukovs, Inese Reksne.

 

Pieteikušies uz kvalitātes pakāpes iegūšanu 2012./2013.m.g.:

Ināra Gleizde, Renāte Jurdža, Vija Miščenko, Inguna Razgale, Sarmīte Orlovska, Guntra Kuzmina, Antonija Kroiče, Silvija Barkāne.

Kvalitātes novērtēšana 2012./2013.m.g.

Pamatojoties uz IZM īstenotā ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”(2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.5.2. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitātes (pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide un tālāka attīstība) rezultātiem un īstenojot Valdības rīcības plānā noteiktos uzdevumus un sadarbības memorandā starp IZM un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pausto apņemšanos, no 2012./2013.mācību gada uzsāk ilgtermiņa pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālā sadarbības kvalitātes sasaistes sistēmas pakāpenisku ieviešanu, kur pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana ir viena no tās sastāvdaļām.

Pedagogi profesionālās darbības novērtēšanas mērķis ir veicināt ikkatra pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem un periodiski novērtējot pedagogu profesionālās darbības kvalitāti.

Iesaistoties ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, lielākā daļa Nautrēnu vidusskolas skolotāju ieguva kādu no kvalitātes pakāpēm. 2012./2013.m.g. PPDKN ir pieteikušies 4 pedagogi.

Direkt.vietn.māc.d. Marija Mazure

Komisijas darbs 2012./2013.m.g.

Nautrēnu vidusskolas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija

 

Novērtējamo pedagogu skaits

Izglītības iestāde

Komisijas locekļi

Kontakti

 

 

5 pedagogi

 

 

 

Nautrēnu vidusskola

Bērzgales pamatskola

 

Marija Mazure- Nautrēnu vidusskolas direkt.vietn.māc.d., LIZDA pārstāvis, komisijas priekšsēdētāja

Elīna Sjakste-Nautrēnu vidusskolas skolotāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece

Anita Apeine- Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskolas skolotāja, komisijas sekretāre

Inga Kroiča- Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskolas skolotāja, komisijas loceklis

Elza Mače- Nautrēnu vidusskolas skolotāja, komisijas loceklis.

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

t.26449868

 

M.Mazure

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

2012./13.mācību gadā

 

 

2.pielikums Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas komisijas novērtēšanas

laikā veicamo darbu laika plānojums

            Laiks

            Veicamā darbība

Atbildīgais/ie

            06.11.2012.-20.11.2012.

 Novērtēšanas laikā veicamo darbu grafika apstiprināšana

            M.Mazure-komisijas priekšsēdētāja

            06.11.2012.-20.11.2012.

 Pedagogu iesniegumu pieņemšana

  

            E.Sjakste-komisijas pr-tāja vietniece

            16.04.2013.

 Pedagogu portfolio un izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības vērtējuma pieņemšana

            M.Mazure-komisijas priekšsēdētāja

            16.04.- 20.04.2013.

 Pedagogu iesniegto portfolio materiālu analīze

 Iepazīšanās ar izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības vērtējuma un informatīvā pārskata saturu

            Komisijas locekļi

            20.04.2013.

 Iekšējā un ārējā vērtējumā iegūto punktu apkopošana

  

            M.Mazure-komisijas priekšsēdētāja

            A.Apeine-sekretāre

            23.04.2013.

 Novērtēšanas rezultātu iesniegšana saskaņošanai skolas administrācijai

            M.Mazure-komisijas priekšsēdētāja

 

Komisijas priekšsēdētāja: Marija Mazure

 

Nautrēnu vidusskolas pedagogu profesionālāsdarbības kvalitātes novērtēšanas

komisijas darbības kārtība - lejuplāde