Nautrēnu

vidusskola

Interešu izglītība

Paraugs

Pulciņu un fakultatīvu iesniegumu paraugs (lejuplādei)

Interešu izglītība 2014./2015.m.g.

Galvenās prioritātes interešu izglītībā un audzināšanas darbā 2014./2015.m.g.

Nodarb. saraksts (lejuplādei)


• Radīt iespējas skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai, nodrošinot praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā
• Pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, mazinot un novēršot konfliktsituācijas, attīstot cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret sevi un citiem.
• Darbības prasmes ekstremālās situācijās un satiksmes drošība.
• Estētiskās vides veidošana
• Ikvienu skolēnu iesaistīt interešu izglītības programmās