Nautrēnu

vidusskola

Izvilkums no noteikumiem Nr.360 + vēstules no IZM un veselības ministrijām

Izvilkums no noteikumiem Nr.360 + vēstules no IZM un veselības ministrijām

32.7 No 2021. gada 7. aprīļa izglītības un sporta jomā, ievērojot šo noteikumu 25. un 26. punktu, 27.1.2., 27.1.3., 27.2.1., 27.2.2., 27.2.3., 27.2.4. apakšpunktu, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.6, 27.7, 27.8 punktu, 31.3. apakšpunktu, 32.2, 32.3 un 32.4 punktu:

32.1. turpina sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus;

32.2. ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti, izņemot:

32.2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas;

32.2.2. profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, ja grupā ir ne vairāk kā pieci vienas grupas (kursa) izglītojamie;

32.2.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2. līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterinārmedicīna" un studiju virziena "Veselības aprūpe" visu studiju programmu (t. sk. profesionālās vidējās izglītības programmu un arodizglītības programmu) apguvi, kā arī klīnisko praksi rezidentūrā;

32.2.4. programmas apguvi sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu;

32.2.5. starptautiskas testēšanas institūcijas, tostarp ārpus izglītības iestādes, pārbaudījumu svešvalodā, kā arī atlasi un dalību starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē, ievērojot, ka klātienē vienā telpā pārbaudījuma norisē piedalās ne vairāk kā piecas personas vienā grupā. Pārbaudījuma norises laikā un ārpus tā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas;

32.2.6. individuālās konsultācijas – izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā) un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē). Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai (tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērojot spēkā esošo tiesisko regulējumu), nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas. Konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecības;

32.2.7. šo noteikumu 32.2.6. apakšpunktā minētās individuālās konsultācijas attiecināmas arī uz izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas tematiskajā jomā "Mākslas" un kuru klašu un grupu izglītojamiem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus;

32.2.8. profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Baleta skolā, ja vienai personai ir nodrošināta ne mazāk kā 35 m2 no nodarbības norises telpas platības. Nodarbības laiks nepārsniedz 90 minūtes, tās laikā pedagogs un izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci;

32.3. mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā:

32.3.1. 220 – lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā;

32.3.2. 250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā uz jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot to iespējamo ietekmi uz izglītības procesa organizāciju;

32.4. šo noteikumu 32.3. apakšpunkta izpildei izglītības iestādes dibinātājs iespēju robežās veic nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā;

32.5. ja ir izpildīti šo noteikumu 32.3. apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas;

32.6. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina datu apmaiņu ar Centrālo statistikas pārvaldi. Izglītības un zinātnes ministrija nodod Centrālajai statistikas pārvaldei informāciju par izglītības iestāžu atrašanās vietu, pedagogiem un skolēniem, lai iegūtu datus, kas nepieciešami Covid-19 gadījumu papildu kritēriju izvērtēšanai saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju un attiecīgiem aizsardzības pasākumiem;

32.7. mācību procesu klātienē 12. klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 32.3. apakšpunktam, var īstenot ne vairāk kā divas dienas nedēļā tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšanu;

32.8. vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 10 personām grupā) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē ārtelpās var īstenot ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Minētie ierobežojumi neattiecas uz šo noteikumu 32.7 18. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi;

32.9. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi īsteno attālināti. Šis nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 32.7 10. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības;

32.10. profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās (ne vairāk kā 10 personām grupā);


Papildus informācija - IZM jurista Raimonda Kārkliņa skaidrojums. Pievērsiet uzmanību – testēti tiek gan 12.klases skolēni gan pedagogi un skolas darbinieki.

Ministru kabinets 2021.gada 1.aprīļa sēdē ir pieņēmis grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.360 (grozījumi stāsies spēkā 2021.gada 7.aprīlī) cita starpā papildinot noteikumus ar 32. 7 7., kas nosaka, ka mācību procesu klātienē 12.klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 32.7 3.apakšpunkta nosacījumiem, var īstenot, nodrošinot, ka izglītības process klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā tiek īstenots tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, kā arī tiek veikta izglītojamo un izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšana. Līdz ar to, ņemot vērā minēto regulējumu, no 2021. gada 7.aprīļa 2 dienas nedēļā ir atļautas klātienes nodarbības 12.klasei mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni.

Ņemot vērā minēto, lūdzu sniegt informāciju, kuras pašvaldības, ņemot vērā minēto regulējumu, plāno atsākt 12.klašu klātienes apmācību mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni.

Informāciju, lūdzu sūtiet Uldim Berķim. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Šodien 2021.gada 1.aprīlī Ministru kabinetā tika pieņemti grozījumi noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas paredz - no 6. aprīļa visā valsts teritorijā būs atļautas klātienes mācības 12. klašu skolēniem, stingri ievērojot drošības pasākumus un veicot gan pedagogu, gan jauniešu testēšanu. Mācības varēs organizēt ne vairāk kā 2 dienas nedēļā mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, nodrošinot klašu plūsmu nepārklāšanos.

Veselības ministrija lūdz izmantot arī Lieldienu brīvdienas (ja iespējams),  lai veiktu pedagogu un jauniešu testēšanu!

Testēšanu veiks E.Gulbja laboratorija. Lūdzu testēšanai pieteikties,

zvanot vai rakstot Sandrai Dimantei - tālrunis: 26543521 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informācijā norādīt: administratīvā teritorija, izglītības iestāde, testējamo skaits – skolēni un strādājošie, iestādes kontaktinformācija svētku laikā!

Informāciju, lūdzu dublēt arī uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nosacījumi – Informācija no IZM:

Iespēja 12. klasēm atsākt klātienes izglītības procesu nedēļā no 07.04.2021 – 09.04.2021., pie nosacījuma, ka tas tiek juridiski noformēts – MK Rīkojums 360

Drošās administratīvās teritorijas: nosaka SPKC – saraksts ir šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/14621/download

Mācību procesu klātienē 12. klasē realizē, pie nosacījuma, ka obligāta ir klātienē nodarbināto iknedēļas testēšana.

Izglītojamiem iesakām veikt testu, uzsākot mācības!

Administratīvās teritorijas, kas nav drošo administratīvo teritoriju sarakstā

32. 7 7. mācību procesu klātienē 12.klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 32.7 3.apakšpunkta nosacījumiem, var īstenot, nodrošinot, ka izglītības process klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā tiek īstenots tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, kā arī tiek veikta izglītojamo un izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšana.

Obligāti jāveic izglītojamo un izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšana.

Lai uzsāktu mācības nedēļā no 07.04.2021 – testēšana jāveic pirms mācību uzsākšanas – t.i. Lieldienu brīvdienās. To nodrošinās testēšanas laboratorijas. Lūdzam informāciju: administratīvā teritorija, izglītības iestāde, testējamo skaits – skolēni un strādājošie, iestādes kontaktinformācija svētku laikā!

Paliek spēkā sejas maskas, pārējie pretepidemioloģiskie pasākumi, roku dezinfekcija utt. mācību iestādē!!!

Template Design Joomla